Νόμος 3943/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Παράβολα - Χρηματικά ποσά

 

1. Από τα Κέντρα Μηχανογραφικών Εφαρμογών καταβάλλονται παράβολα ως εξής:

 

(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης 10.000 €,

(β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων 100 €.

 

Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.

 

Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων

 

2. Από τα Κέντρα Μηχανογραφικών Εφαρμογών καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης χρηματικά ποσά ως εξής:

 

(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας 10.000 €,

(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας 2.000 €,

(γ) για άδεια μετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου 5.000 €.

(δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει τα 1.000 €, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης.

 

Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης.

 

Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.}

 

2. α) Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 οι λέξεις μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος διαγράφονται.

 

β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Χρηματικό ποσό ύψους 1.500 €, το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης. Εάν το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του καταβάλλεται χρηματικό ποσό που ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού.

 

Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτιριακές αλλαγές, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των 1.000 €.

 

Το ανώτατο όριο των 1.000 € που αφορά στη μετεγκατάσταση και στις λοιπές αλλαγές των φορέων καθώς και το ποσό των 1.500 € που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.