Νόμος 3696/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Λοιποί πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μόνο κατόπιν άδειας η οποία χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας εκδίδεται εντός πέντε μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

 

2. Για την αδειοδότησή των Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

 

β. Διοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν. Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.

 

3. Για την αδειοδότησή των Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α. τα προγράμματα σπουδών,

 

β. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,

 

γ. κατάλογος και προσόντα διδασκόντων και

 

δ. Χρηματικό ποσό ύψους 1.500 €, το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης. Εάν το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του καταβάλλεται χρηματικό ποσό που ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού.

 

Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτιριακές αλλαγές, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης χρηματικό ποσό που δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των 1.000 €.

 

Το ανώτατο όριο των 1.000 € που αφορά στη μετεγκατάσταση και στις λοιπές αλλαγές των φορέων καθώς και το ποσό των 1.500 € που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

4. Η διάρκεια της άδειας Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών είναι πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης της. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότησή των Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

 

6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα της [Ν] 09-10-1935 (ΦΕΚ 451/Α/1935) προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 11 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.