Νόμος 3696/08 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποκλειστικά και μόνο Κολέγια που έχουν ισχύουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ7 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Για τη σύμπραξη Κολεγίου με ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται να συντρέχουν κατ' ελάχιστο οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) Η συμφωνία σύμπραξης να υπογράφεται με ίδρυμα της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται τούτο σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.

 

(β) Οι διδάσκοντες σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής και τούτο να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του αλλοδαπού ιδρύματος.

 

(γ) Η αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων να είναι αντίστοιχη με εκείνη του ιδρύματος της αλλοδαπής.

 

(δ) Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από το Κολέγιο που συμπράττει να έχουν πιστοποιηθεί επισήμως από το ίδρυμα της αλλοδαπής.

 

(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που ισχύουν σε ίδιο ή συγκρίσιμο πρόγραμμα του ιδρύματος της αλλοδαπής.

 

(στ) Το Κολέγιο να έχει αξιολογηθεί υποχρεωτικά: i) από το ίδρυμα της αλλοδαπής και από τις αρχές που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας προέλευσης και ii) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο της αρμοδιότητας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδεικνύεται από το Κολέγιο με την προσκόμιση αντιγράφου της συμφωνίας και κάθε άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου. Για το ίδρυμα της αλλοδαπής ζητείται η γνώμη του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

 

Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Κολεγίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)στ του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών από τα Κολέγια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Θ7 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.