Νόμος 4076/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 12 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προστίθεται στοιχείο ζ':

 

{ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και με αυτοψία. Τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.}

 

β. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιό του οι ελεγχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.}

 

2. Τα στοιχεία β', γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011), τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{(β) Οι διδάσκοντες σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής και τούτο να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του αλλοδαπού ιδρύματος.

 

(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που ισχύουν σε ίδιο ή συγκρίσιμο πρόγραμμα του ιδρύματος της αλλοδαπής.}

 

Το στοιχείο γ' της παρούσης καταργείται.

 

3. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011), τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές, τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του συνολικού αριθμού των διδασκόντων του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.}

 

4. Το άρθρο 15 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και με το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011), τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 προστίθεται στοιχείο δ' ως εξής:

 

{δ. Βεβαίωση του συμπράττοντος ιδρύματος του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, εφόσον δεν κατατίθεται η ισοτιμία του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.}

 

β. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν ισχύει για τους διδάσκοντες, που ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό του συνεργαζόμενου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και διδάσκουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ίδια ή συγκρίσιμα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.}

 

5. Το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και το άρθρο 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{β. ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.