Νόμος 3696/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:

 

α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 6. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για τροποποίηση άδειας λειτουργίας και την έγγραφη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8.

 

β) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

δ) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.

 

ε) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των όρων της άδειας ίδρυσης τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής και στο πλαίσιο του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα κατά περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.

 

στ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 8, που αφορούν την άδεια ίδρυσης.

 

ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και με αυτοψία. Τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:

 

α) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για την έκδοση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας των λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 και την έγγραφη ενημέρωση αυτών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8.

 

β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιό του οι ελεγχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Η παραπάνω εποπτεία και έλεγχος ασκείται επίσης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και επί των λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8, που αφορούν την άδεια λειτουργίας.

 

ε) Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.

 

στ) Τηρεί το Μητρώο Εργαστηρίων Ελεύθερων Σπουδών της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012), με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.