Νόμος 3696/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άδεια λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έναρξη λειτουργίας του Κολεγίου που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης απαιτείται και Άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

 

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α. Κτιριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέτης των σπουδαστών και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας δεν επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητα τους είναι ασύμβατη προς τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

 

γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η συνδρομή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή εγκεκριμένου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών και βεβαίωσης αξιολόγησης του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το ίδρυμα.

 

δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές, τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του συνολικού αριθμού των διδασκόντων του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10.

 

ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Α' τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολεγίου υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Κολεγίου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

 

β. Βεβαίωση, εφόσον απαιτείται:

 

1. του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή και

2. ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για τη χρήση του ως τέτοιο.

 

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

 

δ. Κατάλογος και προσόντα διδασκόντων.

 

ε. Τριετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κολεγίου και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν.

 

στ. Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κολεγίου.

 

ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)γ του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

η. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

 

4. Εφόσον διαφοροποιηθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Κολέγιο υποχρεούται να ενημερώσει εντός δέκα ημερών το Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης. Προβαίνει σε αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του Κολεγίου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των αιτούντων τη λήψη της άδειας καθώς και οποιουδήποτε άλλου κρίνει σκόπιμο. Προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, η Επιτροπή επισημαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί στη διόρθωση τους εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για κάθε Κολέγιο, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και καταχωρείται στο Μητρώο Κολεγίων που τηρείται σε αυτό.

 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.