Νόμος 3696/08 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου κολεγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων με τετραετή θητεία, η οποία είναι εννεαμελής και αποτελείται από:

 

α. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

 

β. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του.

 

γ. Ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με τον αναπληρωτή του.

 

δ. Ένα μέλος Επιστημονικού Προσωπικού με τον αναπληρωτή του.

 

ε. Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του.

 

στ. Έναν ιατρό με τον αναπληρωτή του.

 

ζ. Ένα μέλος προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης με τον αναπληρωτή του.

 

η. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Εισηγητής για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει υπάλληλος του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3748/20 (ΦΕΚ 29/Α/2009).

 

2. Το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν δαπάνες μετακίνησης τους καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3748/2009 και την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.