Νόμος 3748/09 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κολέγια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Γραφείο Κολεγίων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κολέγια πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κολεγίων του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κολέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον τα προσόντα που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων με τετραετή θητεία, η οποία είναι εννεαμελής και αποτελείται από:

 

α. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

 

β. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του.

 

γ. Ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με τον αναπληρωτή του.

 

δ. Ένα μέλος Επιστημονικού Προσωπικού με τον αναπληρωτή του.

 

ε. Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του.

 

στ. Έναν ιατρό με τον αναπληρωτή του.

 

ζ. Ένα μέλος προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης με τον αναπληρωτή του.

 

η. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Εισηγητής για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει υπάλληλος του Γραφείου Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.