Νόμος 3848/10 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο 3696/2008 Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 177/Α/2008) επέρχονται οι εξής μεταβολές:

 

α) Το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3748/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής, μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. Η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3748/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α. Κτιριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέτης των σπουδαστών και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας δεν επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητα τους είναι ασύμβατη προς τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

 

γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η συνδρομή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή εγκεκριμένου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών και βεβαίωσης αξιολόγησης του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το ίδρυμα.

 

δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Δεν απαιτείται η κατοχή των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10.

 

ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Α' τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.}

 

γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) €. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).}

 

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συμπράττουν με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.}

 

στ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 καταργείται.

 

ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:

 

α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 11.

 

β) Εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

δ) Τηρεί το Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

 

ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11.

 

β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3748/2009, και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.

 

θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους τον τίτλο: Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Πανεπιστήμιο στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου.}

 

ι)α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβολή του κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 

ι)β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 

ι)γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31-08-2011. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.}

 

2. Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις αναφέρεται Κολέγιο, Γραφείο Κολεγίων και Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων νοείται, αντιστοίχως, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

3. Άδειες λειτουργίας Κολεγίων που έχουν χορηγηθεί παύουν να ισχύουν στις 31-08-2010. Οι νέες άδειες λειτουργίας χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από επανεξέταση των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι αιτούντες προσκομίζουν και νέα συμπληρωματικά στοιχεία, έως τις 15-06-2010, εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον αυτά ζητηθούν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εγγραφές σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010 - 2011 πραγματοποιούνται μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.