Νόμος 3696/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εσωτερικός Κανονισμός Κολεγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Κολέγια λειτουργούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό τους Κανονισμό, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κολεγίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων και επιτροπών του,

 

β. τον τρόπο εγγραφής, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών του,

 

γ. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού,

 

δ. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών,

 

ε. τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις διευκολύνσεις διαμονής και σίτισης, τις υποτροφίες και τις ενισχύσεις σπουδαστών,

 

στ. τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές και

 

ζ. το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες.

 

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβολή του κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)ι)α του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.