Νόμος 3696/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Άδεια ίδρυσης σε ενώσεις προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης Κολεγίου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για κάθε μέλος της ένωσης και δεν συντρέχει η ασυμβίβαστη ιδιότητα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σε κάποιο μέλος της ένωσης. Για τη σύμπτωση των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων σε κάποιο μέλος της ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

2. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων.

 

3. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολεγίου υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της ένωσης:

 

α. Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια και το έτος γέννησης.

 

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση: (i) τόπου κατοικίας και (ii) ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου ασυμβίβαστες ιδιότητες.

 

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπευθύνου για την αποδοχή του ορισμού του.

 

στ. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.