Νόμος 3696/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδεια ίδρυσης σε νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης Κολεγίου χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β. ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

γ. Εφόσον οι μετοχές του νομικού προσώπου ανήκουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία, ορίζεται κατά νόμο εκπρόσωπος της για τον οποίο ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.

 

δ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

2. Συνιστά ασυμβίβαστο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κολεγίου η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του μετόχου ή εταίρου του νομικού προσώπου. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου ασυμβίβαστη ιδιότητα, ο έχων αυτή οφείλει να δηλώσει στην αρχή που χορήγησε την άδεια εντός προθεσμίας ενός μηνός, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια ίδρυσης Κολεγίου ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της εκδούσας την άδεια αρχής.

 

3. Το νομικό πρόσωπο ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και παραλείψεις του βαρύνουν το νομικό πρόσωπο.

 

4. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολεγίου υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

 

β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.

 

γ. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

 

δ. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου.

 

ε. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση των διοικητικών τους οργάνων.

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπευθύνου για την αποδοχή του ορισμού του.

 

ζ. Το σύνολο των απαιτούμενων από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 δικαιολογητικών για τον κατά νόμο υπεύθυνο.

 

η. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.