Νόμος 3696/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Άδεια ίδρυσης σε φυσικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης Κολεγίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

β. Έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

δ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

ε. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

 

στ. Δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

 

2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης Κολεγίου σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μια από τις ιδιότητες αυτές, ο έχων την άδεια οφείλει εντός προθεσμίας ενός μηνός να δηλώσει στην αρχή που τη χορήγησε, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια ίδρυσης Κολεγίου ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της εκδούσας την άδεια αρχής.

 

3. Η αίτηση για την άδεια ίδρυσης Κολεγίου συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

γ. Υπεύθυνη δήλωση: (i) τόπου κατοικίας και (ii) ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του παρόντος νόμου παράβολο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.