Νόμος 3696/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διάρκεια, ανανέωση και ανάκληση άδειας λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Κολεγίου είναι τριετής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησης της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και δεν έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης του Κολεγίου.

 

2. Η Άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 περί μη μεταβολής των στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας. Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές υποβάλλεται όλη η σχετική τεκμηρίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)δ του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

3. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας Κολεγίου διατάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) Εάν χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, αλλά το Κολέγιο δεν λειτούργησε για χρονική διάρκεια 2 ημερολογιακών ετών από τη χορήγηση της.

 

(β) Εάν ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης.

 

(γ) Εάν συντρέξει παραβίαση διάταξης του παρόντος νόμου ή των όρων της άδειας λειτουργίας.

 

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του εδαφίου ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται κατά προτεραιότητα τα καταβληθέντα δίδακτρα στους σπουδαστές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του σπουδαστικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.