Νόμος 3696/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας - Υποχρέωση ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για την τροποποίηση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 6, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Για την τροποποίηση δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής, καθώς και εγγράφων, τα οποία έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας και δεν μεταβάλλονται με την τροποποίηση. Για την τροποποίηση καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών χρηματικό ποσό, που δεν υπερβαίνει τις 2.000 €, όπως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Το ύψος του παραπάνω ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η τροποποιημένη άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι το χρόνο λήξης της αρχικής άδειας.

 

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται και για την πραγματοποίηση σύμπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10, που δεν περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας.

 

Μεταβολές των στοιχείων της άδειας λειτουργίας, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 ή πραγματοποίηση σύμπραξης χωρίς την παραπάνω τροποποίηση επάγονται ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

 

2. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων ίδρυσης ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11, των οποίων η άδεια λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 

5. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αίτηση για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αυτών, μπορούν μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος να συμπληρώσουν τα στοιχεία του σχετικού φακέλου με στοιχεία, που κρίνουν σκόπιμα ή ζητούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στην παραπάνω περίπτωση η τροποποίηση της άδειας, που θα εκδοθεί, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, ανατρέχει στην 01-09-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.