Νόμος 4027/11

Ν4027/2011: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4027/2011: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 233/Α/2011), 04-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Σκοπός, μορφές και φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Έκταση εφαρμογής του νόμου

Άρθρο 2: Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 3: Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Κέντρα - Λόγος

 

Μέρος Β: Εκπαιδευτικές μονάδες (σχολεία)

 

Άρθρο 4: Εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Α: Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες - δίγλωσση εκπαίδευση - σύστημα εποπτείας

 

Άρθρο 5: Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης - Ψηφιακή Πλατφόρμα - Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας - Δίγλωσση εκπαίδευση - Κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων

 

Κεφάλαιο Β: Λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε εκπαιδευτικές μονάδες

 

Άρθρο 6: Εκπαιδευτικές μονάδες

Άρθρο 7: Σύνοδος Συνεργασίας

Άρθρο 8: Προγράμματα ανταλλαγών

Άρθρο 9: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Άρθρο 10: Επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Γ: Διοίκηση και εποπτεία των μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

Άρθρο 11: Διοίκηση και Εποπτεία

Άρθρο 12: Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

Άρθρο 13: Διευθυντές

Άρθρο 14: Επιλογές και τοποθετήσεις

Άρθρο 15: Αναπλήρωση

Άρθρο 16: Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας

 

Κεφάλαιο Δ: Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό

 

Άρθρο 17: Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 18: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 19: Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης - Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 20: Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Άρθρο 21: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, συντονιστών και εκπαιδευτικού έργου

 

Κεφάλαιο Ε: Διοικητικά και συμμετοχικά όργανα

 

Άρθρο 22: Σχολικά Συμβούλια - Σχολικές Επιτροπές

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομικά θέματα

 

Άρθρο 23: Ειδικό επιμίσθιο και αποζημιώσεις

Άρθρο 25: Επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών μονάδων

Άρθρο 27: Σχολεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

 

Μέρος Γ: Εκπαιδευτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Μέρος Δ: Διεύθυνση παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 30: Αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες

 

Μέρος Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3696/2008

Άρθρο 32: Κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-11-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.