Νόμος 4027/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3696/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας - Υποχρέωση ενημέρωσης

 

1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για την τροποποίηση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 6, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Για την τροποποίηση δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής, καθώς και εγγράφων, τα οποία έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση της άδειας και δεν μεταβάλλονται με την τροποποίηση. Για την τροποποίηση καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών χρηματικό ποσό, που δεν υπερβαίνει τις 2.000 €, όπως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Το ύψος του παραπάνω ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η τροποποιημένη άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι το χρόνο λήξης της αρχικής άδειας.

 

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται και για την πραγματοποίηση σύμπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10, που δεν περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας.

 

Μεταβολές των στοιχείων της άδειας λειτουργίας, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 ή πραγματοποίηση σύμπραξης χωρίς την παραπάνω τροποποίηση επάγονται ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

 

2. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων ίδρυσης ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11, των οποίων η άδεια λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 

5. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αίτηση για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αυτών, μπορούν μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος να συμπληρώσουν τα στοιχεία του σχετικού φακέλου με στοιχεία, που κρίνουν σκόπιμα ή ζητούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στην παραπάνω περίπτωση η τροποποίηση της άδειας, που θα εκδοθεί, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, ανατρέχει στην 01-09-2011.}

 

2. Το άρθρο 12 του νόμου 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12

 

1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:

 

α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 6. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για τροποποίηση άδειας λειτουργίας και την έγγραφη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8.

 

β) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

δ) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.

 

ε) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των όρων της άδειας ίδρυσης τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής και στο πλαίσιο του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα κατά περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4, εφόσον ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.

 

στ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 8, που αφορούν την άδεια ίδρυσης.

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:

 

α) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για την έκδοση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας των λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 και την έγγραφη ενημέρωση αυτών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8.

 

β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

 

γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιο του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα έγγραφα του άρθρου 6, εφόσον ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Η παραπάνω εποπτεία και έλεγχος ασκείται επίσης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και επί των λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8, που αφορούν την άδεια λειτουργίας.

 

ε) Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.

 

στ) Τηρεί το Μητρώο Εργαστηρίων Ελεύθερων Σπουδών της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

 

3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.