Νόμος 4027/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 2413/1996.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012).

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 13 του άρθρου 9 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 87/Α/2000).

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003).

 

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 και το άρθρο 8 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

5. Οι παράγραφοι 3, 37 και 38 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) και οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 695/1970 (ΦΕΚ 221/Α/1970).

 

7. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 154/1973 (ΦΕΚ 219/Α/1973).

 

8. Η με αριθμό Φ.821/2200Π/96421/Ζ 1/2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1469/Β/2008).

 

9. Η με αριθμό Φ.821/25080/67844/Ζ1/2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 824/Β/2002).

 

10. Η με αριθμό Φ.821/Α323/Ζ1/447/1997 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/Β/1997).

 

11. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 272/1999 (ΦΕΚ 228/Α/1999).

 

12. Τα άρθρα 40, 41 και 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α/1976).

 

13. α) Τα άρθρα 2, 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 15, κατά το μέρος που αφορούν τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8 και 9 του νόμου [Ν] 1304/1982, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

β) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2986/2002.

 

γ) Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2043/1992.

 

δ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006).

 

ε) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) κατά το μέρος που αφορά τις υπηρεσίες που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 32.

 

στ) Κάθε διάταξη που αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στις υπηρεσίες που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 32.

 

ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαλείφεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2986/2002 η φράση των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης,.

 

15. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.