Νόμος 3149/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3027/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του δευτέρου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους συντάσσεται ο συμπληρωματικός πίνακας αναπληρωτών της παραγράφου αυτής.}

 

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3027/2002.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί κλάδοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κατανέμονται σε ειδικότερους κλάδους, να συγχωνεύονται ή να ιδρύονται νέοι κλάδοι αυτών, ανάλογα με τα μεταβαλλόμενα γνωστικά αντικείμενα ή τη μετονομασία ή την ίδρυση νέων τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και να καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού σε κάθε κλάδο.

 

3. α) Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002), που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες με απόσπαση ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα γραφεία αυτών.

 

β) Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2986/2002 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και των σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης της ημεδαπής, ανατίθεται στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ).

 

γ) Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2986/2002 διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α' διαμορφώνεται ως εξής:

 

α)α) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο του, εφόσον ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί ως διευθυντής και είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

β)β) Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο του.

 

γ)γ) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό τους έργο.

 

δ)δ) Ο συντονιστής εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογείται και ως προς το διοικητικό και το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον ειδικό γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρο, τον πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που έχει ιδιότητα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου και έναν σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως μέλη.

 

Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, ο γραμματέας της και ο αναπληρωτής του από διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην ίδια υπηρεσία, καθώς και η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής.

 

δ) Η τριμελής επιτροπή της προηγούμενης υποπερίπτωσης δ)δ' ασκεί παράλληλα και το κατά το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2986/2002 έργο των επιτροπών ενστάσεων.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την αξιολόγηση του έργου και των εκπαιδευτικών.

 

στ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Έργο της Επιτροπής είναι επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των αποσπασμένων από ελληνικά σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων, οι οποίοι διδάσκουν σε τμήματα ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών ή ερευνών για θέματα ελληνισμού, που διεξάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έρευνας άλλων χωρών. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελματικών συμβούλων, όπως αυτός μετονομάσθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000):

 

α)α) πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και

β)β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.}

 

5. Η προθεσμία των δέκα ημερών που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/2002 (ΦΕΚ 20/Α/2002) για την υποβολή ενστάσεων κατά των αξιολογικών πινάκων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, ορίζεται σε πενθήμερη από την έναρξη ισχύος αυτού του προεδρικού διατάγματος.

 

6. α) Η διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1268/1982 εφαρμόζεται και για τα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

 

β) Στα τεχνικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1566/1985 περιλαμβάνονται επίσης οι δισκέτες, οι οπτικοί δίσκοι CD ή DVD και γενικώς μέσα Ψηφιακής καταγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών.

 

7. Εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει μέχρι 30-06-1998 τουλάχιστον δεκαέξι μηνών προϋπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 20/Α/1999), εγγράφονται στο τέλος του πίνακα αναπληρωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές και σε σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της προϋπηρεσίας τους σε θέσεις αναπληρωτών, εφόσον υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στα δημόσια ναυτικά λύκεια, που έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

8. α) Η περίπτωση η' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται οι αποδοχές Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2530/1997. Το επίδομα θέσης, που προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2986/2002, εξακολουθεί να καταβάλλεται}

 

β) Η Ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01-07-2002.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

 

10. Οι αρμοδιότητες των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2986/2002 ασκούνται και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται σε κάθε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων, εξειδικευμένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

11. Με τις αποφάσεις ίδρυσης, κατάργησης, προαγωγής, υποβιβασμού, μετατροπής και συγχώνευσης σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και προσθήκης τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα ΤΕΕ ειδικής αγωγής, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου 2817/2000, αυξάνονται ή μειώνονται και οι οργανικές θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ 1 της παραγράφου 4 περίπτωση γ' του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

 

12. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002, η φράση η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντικαθίσταται από της ισχύος της με τη φράση η οποία υπάγεται στον Υπουργό.

 

13. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 4 κεφάλαιο Α' του άρθρου 4 του νόμου 2817/2000 προβλέπεται πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), μπορεί να προσλαμβάνονται και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το ωράριο διδασκαλίας που πρόκειται να καλυφθεί δεν δικαιολογεί την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή.

 

14. α) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως Προφορικός βαθμός για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων, εκτός αν αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο μονάδες, οπότε ο μέσος αυτός όρος αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να πλησιάσει προς το γραπτό και να διαφέρει από αυτόν μόνο δύο μονάδες.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2525/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2986/2002, η φράση της δεύτερης περιόδου Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο, αντικαθίσταται από τη φράση Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος.

 

γ) Στην τελευταία περίοδο της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001, όπως προστέθηκε με τη διάταξη της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 23 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002, η φράση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από τη φράση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

δ) Για τις πράξεις των λυκειακών επιτροπών με τις οποίες μηδενίζονται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών που καταλαμβάνονται να αντιγράφουν ή να δολιεύονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις, τις εξετάσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο για τις δύό τελευταίες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προσωρινών διαταγών και περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων.

 

ε) Η διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{22. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης ι)ι' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

στ) Η Ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003.

 

15. Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής (ΤΕΣΕΑ) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΕΙΑΑ).

 

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α/2000), περί επιβολής των αντισταθμιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ίδιου διατάγματος. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται και τα θέματα σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή εξετάσεων.

 

17. Στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002 υπάγονται και όσοι υπηρετούν, κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ή υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3027/2002, σε θέσεις Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανεξάρτητα εάν έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων.

 

18. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατίθενται στις σχολικές επιτροπές των οικείων σχολικών μονάδων. Ο τρόπος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Συνιστάται επιτροπή σύνταξης πίνακα επιλογής κατάλληλων βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Η επιτροπή αποτελείται από:

 

α)α) έναν περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,

β)β) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πανεπιστημίου παιδαγωγικού τμήματος,

γ)γ) έναν λογοτέχνη,

δ)δ) έναν βιβλιοθηκονόμο,

ε)ε) έναν εκπρόσωπο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής,

στ)στ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής και

ζ)ζ) έναν σχολικό σύμβουλο, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τις θεματικές ενότητες των βιβλίων που επιλέγονται.

 

Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών των υποπεριπτώσεων α)α', β)β', γ)γ', δ)δ' και ζ)ζ) από τον ίδιο κύκλο προσώπων και ο γραμματέας της επιτροπής από το Προσωπικό που υπηρετεί στην αρμόδια για τις σχολικές βιβλιοθήκες υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Στα μέλη της επιτροπής και το γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

β) Κατά την κατάρτιση του πίνακα της περίπτωσης α' λαμβάνονται υπόψη και εισηγήσεις σχολικών επιτροπών, συλλόγων διδασκόντων, σχολικών συμβούλων και άλλων φορέων εκπαίδευσης. Οι πίνακες που καταρτίζονται κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

19. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2740/1999 καταργείται και η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, ως εξής:

 

α) Επίπεδο Α1: Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας.

β) Επίπεδο Α2: Βασική γνώση της ξένης γλώσσας.

γ) Επίπεδο Β1: Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας.

δ) Επίπεδο Β2: Καλή γνώση της ξένης γλώσσας.

ε) Επίπεδο Γ1: Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας.

στ) Επίπεδο Γ2: Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας.

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.}

 

γ) Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2740/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την οδηγία [ΕΟΚ] 1989/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 165/2000 θεωρείται ότι διαθέτουν το Επίπεδο Β2 Καλή γνώση της ξένης γλώσσας.}

 

δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται το βαθμολογικό ή τα βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τριμελής επιτροπή κάθε βαθμολογικού κέντρου, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδροι ο Πρόεδρος ή και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και ως μέλη της μέλη της ίδιας Επιτροπής, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων κάθε γλώσσας, αντίστοιχοι συντονιστές βαθμολογητών με προσόντα αντίστοιχα με αυτά των μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό Προσωπικό, καθώς και το έργο αυτών, στο πλαίσιο της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 4.}

 

ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2740/1999 προστίθενται, μετά το δεύτερο εδάφιο, τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Η Διεύθυνση αυτή υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Διεύθυνση συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς ή οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

στ) Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2740/1999: οι παράγραφοι 4 και 5 καταργούνται, η παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 4 και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

 

2. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.}

 

ζ) Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2740/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2Γ του άρθρου 7 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) εφαρμόζονται και για όσους αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.}

 

η) Η Ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2003.

 

20. α) Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού.

 

β) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνον στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί μετακίνηση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης περίπτωσης α, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο εκτός της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008).

 

21. Έλληνες αθλητές με ειδικές ανάγκες, που έλαβαν μέρος και κατήγαγαν μέχρι και έκτη νίκη στις Παραολυμπιάδες από το 1988 και εφεξής, προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2003 - 2004 και τοποθετούνται ως προσωρινοί αναπληρωτές είτε ειδικού βοηθητικού προσωπικού είτε, αν έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας.

 

22. α) Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1268/1982 με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1404/1983 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα.}

 

β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1404/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα.}

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1404/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Σχολής, ιδρύεται Εργαστήριο, Κλινική ή Μουσείο. Στην απόφαση ίδρυσης καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου, της Κλινικής ή του Μουσείου.}

 

23. Συνιστώνται εκατό θέσεις Επίκουρου Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πενήντα θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1404/1983.

 

24. α) Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση με τον τίτλο Διεύθυνση τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. Στη Διεύθυνση αυτή εντάσσονται τα Τμήματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Προγραμμάτων και Μελετών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Διοικητικών Υποθέσεων Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία μετονομάζονται αντιστοίχως σε Τμήμα Α' Διδακτικού Προσωπικού, Τμήμα Β' Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού, Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων και Μελετών και Τμήμα Δ' Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

β) Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα με τον τίτλο Τμήμα Ε' Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, το οποίο εντάσσεται στη νέα Διεύθυνση τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.

 

γ) Στη Διεύθυνση που συνιστάται προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μία θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικός ή Οικονομικός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των ενιαίων βαθμών ΔΑ του κλάδου αυτού.

 

δ) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι συνολικά αυτές που αναφέρονται σε κάθε Τμήμα της. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται:

 

α)α) Στο Τμήμα Α' Διδακτικού Προσωπικού: τα θέματα που αφορούν στο μόνιμο και λοιπό εκπαιδευτικό Προσωπικό των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.

β)β) Στο Τμήμα Β' Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού: τα θέματα που αφορούν στο μόνιμο διοικητικό Προσωπικό, το ΕΤΠ και το λοιπό διοικητικό Προσωπικό των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.

γ)γ) Στο Τμήμα Γ Σπουδών, Προγραμμάτων και Μελετών: τα θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών και την πρακτική άσκηση και γενικότερα τη σύνδεση με την παραγωγή των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.

δ)δ) Στο Τμήμα Δ' Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας: τα θέματα

που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις, σίτιση, στέγαση,

κοστολόγηση βιβλίων, τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων του τεχνολογικού

τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τη στήριξη των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας που

έχουν αρμοδιότητα για τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του.

 

ε)ε) Στο Τμήμα Ε' Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας: τα θέματα που αφορούν σε ιδρύσεις, καταργήσεις, μετονομασίες ιδρυμάτων Σχολών, Παραρτημάτων ή Τμημάτων, αριθμό εισακτέων,επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, έρευνα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας, αξιολόγηση ιδρυμάτων και δια βίου εκπαίδευση σχετικώς με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης.

 

ε) Ο διοικητικός τομέας τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Διοικητικός τομέας τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. Στο διοικητικό αυτόν τομέα υπάγεται εφεξής η Διεύθυνση που συνιστάται αντί των Τμημάτων που προβλέπονται στην απόφαση ίδρυσής του, τα οποία μετονομάζονται με τη διάταξη της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου.

 

25. α) Στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995) η περίπτωση ζ' που αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 14 κεφάλαιο του νόμου [Ν] 1404/1983 και η περίπτωση η' που αναφέρεται σε κατάργηση του άρθρου 71 παράγραφος 5 περιπτώσεις α', β', γ', ε' και στ' του νόμου [Ν] 1566/1985 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι διατάξεις που αυτές είχαν καταργήσει επαναφέρονται από τότε σε ισχύ.

 

β) Στο άρθρο 14 κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1566/1985, το οποίο επαναφέρεται σε ισχύ με την προηγούμενη περίπτωση α', καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' και η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Όσοι παραπέμπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β', για κατάταξη εγγράφονται σε εξάμηνο σπουδών του Τμήματος υποδοχής κατά χρονολογική σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης και σε ποσοστό 5% έως 10% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Το ακριβές ποσοστό κάθε έτους ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Τμήματος. Όσοι παραπέμπονται, με την ίδια διάταξη, σε συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, λαμβάνουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα αυτά.}

 

26. α) Η θητεία του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), που παρατάθηκε με την παράγραφο 19 περίπτωση α' του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001, λήγει κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000.

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. 'Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για θέματα τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή ασκείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000.}

 

27. Η προθεσμία αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001, παρατείνεται μέχρι 31-08-2003.

 

28. α) Μέχρι την 31-12-2014 η προσωποπαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001, θέση Αναπληρωτή Καθηγητή μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετατρέπεται σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όταν ο εκπαιδευτικός που την κατέχει συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και σε διαφορετική περίπτωση ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή του. Η μετατροπή επέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2017.

 

β) Μετά την αποχώρηση του εκπαιδευτικού, η θέση μετατρέπεται σε τακτική θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001.

 

γ) Μέχρι την 31-12-2014 τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που κατέχουν προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001, θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας ένα μήνα πριν από την συνταξιοδότησή τους.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

29. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ζ. Να αμείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα.}

 

30. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που λήγει στις 31-08-2003, παρατείνεται μέχρι 31-08-2004.

 

31. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 

{7. Σε περίπτωση που συλλογικά ή ατομικά όργανα διοίκησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις η να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους, υποκαθίστανται από το Συμβούλιο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον Πρόεδρο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχα. Σε περίπτωση παράλειψης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προς το οικείο όργανο, με την οποία τάσσεται και σχετική προθεσμία, μέσα στην οποία οφείλει να ενεργήσει τα νόμιμα.}

 

32. Η κατανομή των θέσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2817/2000 σε κλάδους αντίστοιχους των προβλεπομένων στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 περιλαμβάνει και τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια των αντίστοιχων αυτών κλάδων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 2817/2000.

 

33. α) Οι σχολικές επιτροπές των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και διαχειριστικοί φορείς και επιχορηγούνται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των δικών τους και των σχολικών μονάδων, την καταβολή της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών του εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και την καταβολή των δαπανών μετακίνησής του σε άλλη σχολική μονάδα για την προσφορά διδακτικού έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή των δαπανών μετακίνησης των εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το ύψος των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων.

 

β) Η καταβολή χρηματικών ποσών που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' για μισθοδοσία ή μετακίνηση θεωρείται νόμιμη.

 

34. Το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών της εκπαίδευσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002, καταβάλλεται από την 01-01-2003 και στους προϊσταμένους των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

 

35. Στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της περίπτωσης στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του νόμου 2817/2000 καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002 για τους διευθυντές γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.

 

36. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης των διευθυντών ενιαίων λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, καθώς και των διευθυντών γυμνασίων και τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002, καταβάλλεται και στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού από την τοποθέτησή τους στις μονάδες αυτές.

 

37. Η κατά το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου. Η επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 37 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

38. Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που αποσπώνται στο εξωτερικό καταβάλλεται αποζημίωση για μεταφορά της οικοσκευής κατά τη μετάβαση και επιστροφή τους. Η αποζημίωση καταβάλλεται μία μόνο φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποσπάσεών τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή των χωρών απόσπασης και εφόσον η μετακίνηση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι καταβολής, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 38 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

39. Απαλλάσσεται από φόρο το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

 

40. Στο τέλος της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τελικό δικαιούχο.}

 

41. Η εφαρμογή στο Γυμνάσιο Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές και των τριών τάξεων που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους αρχίζει, από το σχολικό έτος 2002 - 2003, ταυτόχρονα με την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων και εφαρμόζεται στα μαθήματα: Γλωσσική Διδασκαλία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

 

42. Οι μισθώσεις ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα και ανήκουν στην κυριότητα πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος λύονται ύστερα από σχετική εξώδικη καταγγελία του οικείου πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εφόσον, με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, έχει αποφασιστεί ιδιόχρηση των ακινήτων αυτών για τις ανάγκες του ιδρύματος. Η λύση επέρχεται μετά δίμηνο από την επίδοση της καταγγελίας. Με την καταγγελία καταβάλλεται αποζημίωση ίση με δέκα μηνιαία μισθώματα.

 

43. α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{Στην περίπτωση κατά την οποία οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των αγώνων. Οι δαπάνες των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση. Οι αποζημιώσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής, των Περιφερειακών Οργανωτικών Επιτροπών, καθώς και των Περιφερειακών και Πανελλήνιων Κριτικών Επιτροπών των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

β) Νομιμοποιούνται όλες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2000 - 2001 και 2001 - 2002 για τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής, των Περιφερειακών οργανωτικών Επιτροπών, καθώς και των Περιφερειακών και Πανελλήνιων Κριτικών Επιτροπών των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων κατά τα ανωτέρω έτη, αυτές θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα έχει αναδρομικότητα τριών ετών.

 

44. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/2002 προβλέπεται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων για τους εκπαιδευτικούς, που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002, συνυπολογίζεται και η υπηρεσία η οποία έχει προσφερθεί σε δημόσια σχολεία της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης με την ιδιότητα: α) του προσωρινού αναπληρωτή και β) του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, όπως προκύπτει μετά την αναγωγή των ωρών διδασκαλίας στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

 

45. α) Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και για τα δύο επόμενα.

 

β) Δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

 

γ)Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 και της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2413/1996, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997) και της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και τον τρόπο ελέγχου αυτών, τον αριθμό των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για τοποθέτηση, τη διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων των αναπληρωτών, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 45 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α/2005) και με την παράγραφο 17)γ του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ως αθλητές μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 114 ωρών, πραγματοποιήσουν μέχρι και 140 επιπλέον ώρες απουσίας.

 

β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ως αθλητές συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 114 ωρών πραγματοποιήσουν μέχρι και 70 επιπλέον ώρες απουσίας.

 

Οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται στα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγράφου, δεν προσμετρούνται, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οφείλονται, αποδεδειγμένα, στις αθλητικές τους υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους.

 

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών - αθλητών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προετοιμασία και διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου των περιπτώσεων α' και β', μπορούν, προκειμένου να καλύψουν το απαιτούμενο όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, να λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ίδια απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 46 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

47. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε χωριστό ποσοστό, ίσο προς το 3% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Το ανωτέρω ποσοστό 3% ορίζεται πέραν των προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν ποσοστών κατατάξεων πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών όσων κατατάσσονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής.}

 

48. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου Τρίτου του νόμου [Ν] 2174/1993 (ΦΕΚ 210/Α/1993), με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2083/1992, ισχύουν και για τα ακαδημαϊκά έτη 2003 - 2004, 2004 - 2005 και 2005 - 2006.

 

49. α) Το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

β) Το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 49 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

50. Διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή πανεπιστημίου, στις οποίες μετείχαν ή μετέχουν όλοι οι Καθηγητές του Τμήματος ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον είχαν οριστεί σχετικές εισηγητικές επιτροπές πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3027/2002 δεν υπάγονται στον περιορισμό της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 στοιχείο Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 σύμφωνα με την οποία τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τριάντα.

 

51. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997) περί αυτοδύναμης λειτουργίας Πανεπιστημίων και Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων, όπως επίσης και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001 περί καταβολής κατ' αποκοπή μηνιαίας αποζημίωσης στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους και στα μη αιρετά μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα, εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών και των Τμημάτων τους που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα.

 

52. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η μεταφορά ενός Τμήματος από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο, και αντιστοίχως από ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε άλλο. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Συγκλήτων των δύο Πανεπιστημίων και αντιστοίχως των Συνελεύσεων των δύο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και η γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

 

β) Οι φοιτητές του Τμήματος μεταφέρονται ομοίως στο νέο Ίδρυμα, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τις σπουδές τους. Οι κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αναφορά και του παλιού Ιδρύματος στον τίτλο σπουδών που θα τους χορηγηθεί. Σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με την απόφαση μεταφοράς του Τμήματος.

 

γ) Το κάθε κατηγορίας Προσωπικό του Τμήματος ομοίως μεταφέρεται στο νέο Ίδρυμα, διατηρώντας την υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπως επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάσταση αυτήν. Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο νέο Ίδρυμα.

 

δ) Η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος, σε ό,τι αφορά τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, συνεχίζεται κανονικά και μετά τη μεταφορά του στο νέο Ίδρυμα. Το αυτό ισχύει και για όλες τις διατμηματικές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα.

 

ε) Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων προσωπικού, όπως επίσης και οι διαδικασίες εξέλιξης και μονιμοποίησης του προσωπικού, συνεχίζονται κανονικά και μετά τη μεταφορά του Τμήματος στο νέο Ίδρυμα.

 

στ) Τα κάθε είδους αρχεία του Τμήματος, τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του, όπως επίσης και τα Εργαστήρια, οι Κλινικές και οι λοιπές Μονάδες του Τμήματος, μεταφέρονται ομοίως στο νέο Ίδρυμα.

 

ζ) Με απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του Ιδρύματος, ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, όπως επίσης και τυχόν διαδικαστικές λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά του Τμήματος ή που προκύπτουν από αυτήν.

 

53. Στην απαγόρευση μετακίνησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται στο στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997), περιλαμβάνεται και η μετακίνηση εντός του ίδιου Ιδρύματος όταν αυτή γίνεται από Τμήμα του που εδρεύει εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Τμήμα του που εδρεύει εντός του αντίστοιχου Νομού.

 

54. α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 4 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να μεταταγούν σε αντίστοιχες κενές θέσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Η μετάταξή τους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στους Οργανισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

β) Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην περίπτωση α' δεν υποβάλουν αίτηση, εντάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ένταξή τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας στην οποία εντάσσονται, το οποίο λαμβάνει υπόψη τυχόν αίτηση προτίμησης κενής θέσης των ενδιαφερομένων. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται

 

γ) Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην περίπτωση α' κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται με την ίδια διαδικασία στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση β' μεταφέροντας τη θέση τους.

 

δ) Υπάλληλοι που ανήκουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) μπορούν με αίτησή τους, η οποία κατατίθεται στην υπηρεσία που υπηρετούν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν ανακαλείται, να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση αυτή αίρεται αυτοδικαίως η πράξη μετάταξης.

 

ε) Μέχρι την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις δεν πληρούνται θέσεις του ίδιου κλάδου της υπηρεσίας ένταξης, ισάριθμες με τους εντασσόμενους στις θέσεις αυτές.

 

στ) Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής διατηρούν το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

 

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.