Νόμος 2817/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οργανωτικά θέματα προσωπικού ειδικής αγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής, εκ των οποίων δύο (2) ειδικότητας κωφών και βαρήκοων και μία (1) ειδικότητας τυφλών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής. να ορίζονται οι ειδικότητές τους, να συνιστώνται θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να καθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για επιλογή στις θέσεις αυτές.

 

2. Αρμόδιο Συμβούλιο για την επιλογή των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής είναι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το οριζόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 1 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οριζόμενο στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους οι σχολικοί σύμβουλοι ειδικής αγωγής.

 

4. Στους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 περίπτωση Α' του νόμου [Ν] 1566/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι και θέσεις:

 

α) Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, θέσεις δεκατρείς (13).

 

β) Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμένου:

 

α)α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών, μία (1) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών,

β)β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών, μία (1) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών και

γ)γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών, μία (1) στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων.

 

γ) Κλάδος ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πενήντα (50) θέσεις.

 

5. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:

 

α) Του κλάδου ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παιδοψυχιατρική.

 

β) Του κλάδου ΠΕ31 πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής και εξειδίκευση:

 

α)α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή

β)β) στην κινητικότητα των τυφλών ή

γ)γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

 

γ) Του κλάδου ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού πτυχίο τμήματος προσχολικής αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος κοινωνικών φροντιστών ΤΕΕΒ κύκλου ή του αντίστοιχου τμήματος ειδίκευσης επιμελητών κοινωνικής πρόνοιας ή νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τον κλάδο ΔΕ1 ορίζεται το 26ο και καταληκτικό το 9ο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ του άρθρου 9 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001).

 

6. Ο κλάδος ΤΕ2 Επιμελητών του άρθρου 35 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1566/1985 μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ2 Σχολικών Νοσηλευτών. Ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο αυτόν ορίζεται το πτυχίο νοσηλευτικής ή νηπιοβρεφοκομίας ή επισκεπτών υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Οι σχολικοί νοσηλευτές ασκούν έργο υγιεινής και φροντίδας υγείας των παιδιών που φοιτούν στις μονάδες ειδικής αγωγής. Οι επιμελητές που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντάσσονται στο νέο κλάδο με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

 

7. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Οι θέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της περίπτωσης Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1566/1985 αυξάνονται κατά κλάδους ως εξής:

 

α) του κλάδου ΠΕ21 Ψυχολόγων σε εκατόν σαράντα εννέα (149),

β) του κλάδου ΤΕ3 Θεραπευτών λόγου σε τριάντα τέσσερις (34),

γ) του κλάδου ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε τριάντα (30),

δ) του κλάδου ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε εκατόν εξήντα μία (161).

 

8. Οι υπηρετούντες στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους ή με ανάθεσή υπερωριακής εργασίας, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της έδρας του Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών ή και της περιοχής του, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών και πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατίθενται στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας ή με ανάθεση υπερωριακής εργασίας οι υπηρετούντες σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Για την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 1. Το έργο αυτό μπορεί να ανατίθεται με την ίδια διαδικασία και στο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

 

10. α) Οι ακόλουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 35 παράγραφος 2, περίπτωση Α' του νόμου [Ν] 1566/1985 και του παρόντος άρθρου μετονομάζονται ως εξής:

 

α)α) Ο κλάδος ΠΕ19 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου.

β)β) Ο κλάδος ΠE20 Επαγγελματικών Συμβούλων σε κλάδο ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

γ)γ) Ο κλάδος ΠΕ21 Ψυχολόγων σε κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων.

δ)δ) Ο κλάδος ΤΕ2 Επιμελητών σε κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών.

ε)ε) Ο κλάδος ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου.

στ)στ) Ο κλάδος ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων σε κλάδο ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων.

ζ)ζ) Ο κλάδος ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών.

η)η) Ο κλάδος ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών.

θ)θ) Ο κλάδος ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

 

β) Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τον κλάδο ΠΕ24 ορίζεται το 15ο και καταληκτικό το 1ο και για τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο.

 

γ) Ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και για τους κλάδους ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 τα οριζόμενα στα εδάφια ε', στ', ζ', η' και θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1566/1985. Ειδικά για τους πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος απαιτείται και πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως ή πτυχίο ενός των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β' του παρόντος άρθρου ή πτυχίο Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.

 

δ) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις των κλάδων ΤΕ2 Επιμελητών, ΤΕ3 θεραπευτών του λόγου, ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών και ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών, εφόσον έχουν το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως ή πτυχίο ενός των τμημάτων της παραγράφου 5, περίπτωση β', εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, αντίστοιχα, και επανακατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2470/1997. Η διαφορά αποδοχών από την επανακατάταξη καταβάλλεται από 01-04-2000.

 

Οι μη έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εξακολουθούν να υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις των κλάδων ΤΕ και εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ μετά την απόκτηση του πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και επανακατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2470/1997. Για όσο χρόνο υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις οι ανωτέρω, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων κατηγορίας ΠΕ.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία φοίτησης στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών.

 

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται νέοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον - εισαγωγικό βαθμό.

 

13. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αθηνών συνιστώνται πενήντα τέσσερις (54) θέσεις Γραμματέων κλάδου ΔΕ2, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995).

 

14. Για τη μεταφορά των μαθητών των ειδικών σχολείων συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) θέσεις οδηγών και δέκα (10) θέσεις συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

15. Στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ26 θεραπευτών του λόγου, ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μετέχουν και υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, εκτός από το πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Κατά την επιλογή προτιμώνται οι έχοντες και πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. Για τους διοριζόμενους που δεν έχουν πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.