Νόμος 2916/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι θέσεις Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που πρόκειται να διορισθούν ύστερα από εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα. Οι ενιαίες θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών που είναι κενές και δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις κατά το ήμισυ Αναπληρωτών Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ Επίκουρων Καθηγητών, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετατρέπονται κατά τον ίδιο τρόπο σε τακτικές θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αν υπάρχει κλάσμα στην προηγούμενη μετατροπή, στρογγυλοποιείται υπέρ της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή. Για τη μετατροπή των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Όσοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου α', μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω στοιχείου στ', να ζητήσουν μέχρι δύο φορές να κριθούν: α)α) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας ή β)β) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας, εφόσον έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προσωποπαγή θέση τους. Στην τριετή προϋπηρεσία συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα που ανήκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31-08-2008. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Η κρίση σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 που προαναφέρθηκε, γίνεται με συνεκτίμηση της προσφοράς αυτού που ζητά τη μετατροπή της θέσης του στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ενδιαφερόμενο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και το συντονισμό τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί που η θέση τους θα μετατραπεί σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κρίνονται με κλειστή διαδικασία όταν ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.

 

γ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες. Για θέση βαθμίδας Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που κατέχουν τακτικές θέσεις. Για θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που κατέχουν τακτικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που κατέχουν τακτικές θέσεις, τα εκλεκτορικά σώματα συμπληρώνονται ή συγκροτούνται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

 

δ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κρίνονται από εκλεκτορικό σώμα του οικείου Τμήματος, στο οποίο μετέχουν τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος που κατέχουν τακτική θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Εάν στο Τμήμα αυτό δεν υπηρετούν πέντε τουλάχιστον μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως ανωτέρω, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται, μέχρι τον αριθμό αυτόν, με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού από άλλα Τμήματα του ίδιου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συγγενούς ειδικότητας, που κατέχουν τακτική θέση ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας. Εάν και πάλι δεν μπορεί να συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, αυτό συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και απαρτίζεται από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού όμοιων προσόντων ως ανωτέρω από άλλα τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

 

ε) Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Όταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε τρεις μήνες από την περιέλευση της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

στ) α)α) Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998), δεν υπάγονται στις διατάξεις του στοιχείου β'. Οι θέσεις τους ανήκουν εφεξής στο ΚΞΓΦΑ του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β)β) Μέλη ΕΕΠ, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2621/1998, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς την προϋπόθεση της τετραετούς προϋπηρεσίας σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις όσων ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ανήκουν εφεξής στο ΚΞΓΦΑ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι θέσεις όσων δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μελών ΕΔΙΠ. Οι κενές θέσεις ΕΕΠ μετατρέπονται σε θέσεις ΕΔΙΠ. Για τη μετατροπή των θέσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ)γ) Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1404/1983 αναφέρονται μέλη ΕΔΙΠ, νοούνται εφεξής και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν ενταχθεί δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω στοιχείων α)α' και β)β'. Οι Καθηγητές αυτοί μετέχουν στα όργανα διοίκησης του ΚΞΓΦΑ και στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή ΚΞΓΦΑ.

 

ζ) Για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μισθολογικές ρυθμίσεις. Για τα λοιπά θέματα, εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1404/1983 και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας. Τα ποσά των περιπτώσεων β)β' των στοιχείων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2530/1997, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσαυξάνονται κατά είκοσι χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις ανήκουν στα τακτικά μέλη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1404/1983.

 

η) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος ή σε θέση ΕΔΙΠ για όσους υπάγονται στο ανωτέρω στοιχείο στ'.

 

Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

θ) Διαδικασίες για πρόσληψη ή εξέλιξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικείων διατάξεων. Η μονιμοποίηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που υπάγονται στην παρούσα διάταξη, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με τον παρόντα νόμο. Αν μέχρι να συμπληρωθεί η δοκιμαστική θητεία η θέση του μέλους έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κρίση για μονιμοποίηση παρέλκει.

 

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιείται με την περίπτωση Ι' του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ισχύει και για τις περιπτώσεις των νέων Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ιδρύθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 200/1999 (ΦΕΚ 179/Α/1999) και [ΠΔ] 234/2000 (ΦΕΚ 198/Α/2000). Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημερομηνία ίδρυσης των νέων τμημάτων λογίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ι)α) Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε προσωποπαγή θέση που οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώματά τους έχουν αντικατασταθεί με καλλιτεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για τη μετατροπή της θέσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

 

ι)β) Για τους Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές προσωποπαγούς θέσης οι οποίοι μετέτρεψαν ή μετατρέπουν τη θέση τους σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, μεταφέρεται αυτοδικαίως η θέση τους αυτή για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή, εφόσον έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005) και με την περίπτωση 4 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

2. α) Τα υφιστάμενα ατομικά και συλλογικά όργανα διοίκησης συνεχίζουν και ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διενεργούν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κατέχουν τακτική θέση στις βαθμίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 

β) Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση ατομικού ή συλλογικού οργάνου μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου α', η θέση πληρώνεται, για το διάστημα που απομένει, με απόφαση του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού που κατείχε τη θέση. Αν είναι δύο οι αναπληρωτές, ορίζεται αναπληρωτής από την ανώτερη βαθμίδα, διαφορετικά ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η θέση πληρώνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εφόσον αυτό θεωρεί λειτουργικά απαραίτητη την πλήρωση της. Αν υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση πληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3. Μέχρι 31-08-2008 εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση τα ακόλουθα:

 

α) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μετά από σύμφωνη γνώμη του εκλεκτορικού σώματος ανάδειξης οργάνων διοίκησης του οικείου Τμήματος ή Τομέα και πράξη του Προέδρου, ορίζονται σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατάλληλης βαθμίδας, που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση.

 

β) Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και των Τομέων μετέχουν όλα τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού είτε κατέχουν τακτικές είτε κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.

 

γ) Οι πράξεις των οργάνων που ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α' και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του στοιχείου β' κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις αναπέμπει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, διαφορετικά ισχύουν ως έχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005).

 

4. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετέχουν μόνο μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κατέχουν τακτική θέση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, βαθμίδα. Στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης μετέχουν όλα τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.

 

5. α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έως ότου εκδικασθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν του μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσα θέματα επιστρέψουν μετά την προθεσμία αυτή για επανεκδίκαση σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και πάντως όχι πέραν της 31-08-2003 για τα θέματα που εκκρεμούν. Μέχρι τότε τα μέλη αυτού του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους. Θέματα σύνθεσής του, που τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κατέχουν τακτικές θέσεις.

 

6. α) Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι 31-08-2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης προγράμματος σε κάποιο Τμήμα, πενταμελής επιτροπή κατά ειδικότητα με μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ίδιου ή άλλου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, η οποία ολοκληρώνει την αναμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος αυτού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.

 

β) Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

 

γ) Ως τυπικό προσόν διορισμού, κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

7. Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για θέματα τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή ασκείται από το ΙΤΕ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

8. Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία διεξάγουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοδοτούνται επιπρόσθετα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν συμπεριλάβουν στα προγράμματα, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μεταπτυχιακών σπουδαστών, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που κατέχουν προσωποπαγή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθορίζονται το ύψος,της επιπλέον επιχορήγησης, που συναρτάται προς τον αριθμό των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και το κόστος του προγράμματος ανά σπουδαστή, η σχετική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

 

9. α) Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέχρι 31-12-2003 καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1404/1983 και τον υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9)α καταργήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 4 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007).

 

β) Μέχρι την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού κάθε Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

10. Προγράμματα εξειδίκευσης του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1404/1983, τα οποία εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον εγκριθούν, συνεχίζουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 28, όπως ίσχυσε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 

11. Στις θέσεις του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη μετατροπή τους σε προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται πενήντα θέσεις Καθηγητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

12. Η Ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου Η' του άρθρου 4 αρχίζει από 01-01-2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.