Νόμος 4452/17 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 61 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) επανέρχονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου.

 

2. α) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 28 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), η χρονολογία 2016 αντικαθίσταται με τη χρονολογία 2017.

 

β) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 28 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4429/2016, η χρονολογία 2016 αντικαθίσταται με τη χρονολογία 2017.

 

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4429/2016.

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) μετά τη λέξη διάταξη και πριν από τη λέξη του προστίθενται οι λέξεις της παραγράφου 1.

 

4. Οι περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του νόμου 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A', Β' και Γ' του νόμου 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 ακαδημαϊκά έτη.

 

γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των ανώτατων  ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.

 

Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από 01-09-2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως υλοποιούν αντίστοιχα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.