Νόμος 4009/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό - Διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

 

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

 

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού επιτελούν εργαστηριακό -        εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

 

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγηση του ή των κοσμητόρων.

 

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

 

δ) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

3. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

 

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.

 

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, ανάλογα με τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), σχετικό με την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Αν οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 147/2009 (ΦΕΚ 189/Α/2009). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος άρθρου των πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

5. Ο διορισμός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

7. α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A', Β' και Γ' του νόμου 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 ακαδημαϊκά έτη.

 

β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο 6 ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης.

 

Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.