Νόμος 4186/13

Ν4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 193/Α/2013), 17-09-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

 

Άρθρο 1: Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2: Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 3: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

Άρθρο 4: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 4Α: Επιστημονικά Πεδία

 

Κεφάλαιο Β: Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

 

Άρθρο 5: Έννοια και Ίδρυση

Άρθρο 6: Σκοπός

Άρθρο 7: Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας

Άρθρο 8: Τομείς και Ειδικότητες

Άρθρο 9: Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

Άρθρο 10: Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 11: Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών

Άρθρο 12: Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Άρθρο 13: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Β1: Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων

 

Άρθρο 13Α: Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 13Β

Άρθρο 13Γ: Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 13Δ: Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 14: Ειδικά θέματα Μαθητείας

Άρθρο 14Α: Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

Άρθρο 15: Υποτροφίες

 

Κεφάλαιο Γ: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

 

Άρθρο 16: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 17: Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18: Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών

Άρθρο 19: Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης - Έννοια

Άρθρο 20: Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 21: Πρόγραμμα Σπουδών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 22: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών

Άρθρο 23: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Έννοια και Ίδρυση

Άρθρο 24: Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 24Α: Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

 

Κεφάλαιο Ε: Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά διακαιώματα

 

Άρθρο 25: Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 26: Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (Κολέγια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης)

Άρθρο 26A: Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 27: Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Θέματα Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 29: Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 30: Θέματα Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 31: Απασχολούμενοι σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολέγια

Άρθρο 32: Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Άρθρο 33: Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 34: Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 35: Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 37: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 38: Θέματα Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Άρθρο 39: Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 40: Θέματα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο 41: Αθλητικές Ακαδημίες

 

Κεφάλαιο Η: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 42: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α'

Άρθρο 43: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β'

Άρθρο 44: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ', Ε' και ΣΤ'

Άρθρο 45: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α'

Άρθρο 46: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β'

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ', Ε' και ΣΤ'

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 56: Διεύρυνση προστασίας των Ατόμων με Αναπηρίες

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-09-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.