Νόμος 4186/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Πρόγραμμα Σπουδών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργούν Α' τάξη, Β' τάξη, Τάξη Μαθητείας ή πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση. Στην Α' τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α' τάξη και οι προαγόμενοι από τη Β' τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης εγγράφονται στην Τάξη Μαθητείας ή δύναται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

2. Στην Α' και Β' τάξη Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 30 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ωρών εβδομαδιαίως, με 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 26 ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

 

3. Στην Τάξη Μαθητείας, εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας 7 συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε 2 ημέρες εβδομαδιαίως.

 

Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα διδάσκεται στις σχολικές μονάδες των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις σχολικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.

 

Στην Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 5 ημέρες για ένα σχολικό έτος.

 

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

 

Για την πρακτική άσκηση ή την απαλλαγή από αυτή στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 23.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

4. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Ομάδας Προσανατολισμού στην Α' και Β' Τάξη Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της Τάξης Μαθητείας ή για την Πρακτική Άσκηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.