Νόμος 4452/17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 (ΦΕΚ 232/Α/2014) και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: α)α) των διακοπών των Χριστουγέννων, β)β) των διακοπών του Πάσχα και γ)γ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια 7 ημερολογιακών ημερών.

 

β) Στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τριετούς διάρκειας και της Γ' και Δ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τετραετούς διάρκειας, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού, οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής, για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: α)α) των διακοπών των Χριστουγέννων, β)β) των διακοπών του Πάσχα, γ)γ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τριετούς διάρκειας ή της Γ' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Δ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείωντετραετούς διάρκειας και δ)δ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαρκούς φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτοκόλλου 10645/ΓΔ4/2018 (ΦΕΚ 120/Β/2018) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια 7 ημερολογιακών ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

2. Στο άρθρο 46 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής:

 

{18. α) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στη Γ' τάξη ημερησίων και τις Γ'-Δ' τάξεις εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 20162017 και στη Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες λόγω ναυτολόγησης ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής.

 

Στους μαθητές της παρούσας περίπτωσης χορηγείται το εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης σε Πλοία του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 με βεβαίωση φοίτησης του σχολείου στο οποίο φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός των απουσιών που δύνανται να πραγματοποιούν για τον υπόλοιπο χρόνο φοίτησής τους, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτών.

 

β) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στη Γ' τάξη ημερησίων και τις Γ'-Δ' τάξεις εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στη Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και χαρακτηρίστηκαν κατ' ιδίαν διδαχθέντες κατά τη φοίτησή τους στη Β' τάξη το σχολικό έτος 2015-2016 στους τομείς Οικονομίας-Διοίκησης και Πληροφορικής λόγω ασθένειας που απαιτεί μακρά νοσοκομειακή ή κατ' οίκον νοσηλεία, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες που πραγματοποιούνται την περίοδο της νοσηλείας τους. Οι απουσίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί απουσιών διατάξεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια αναλογικώς εφαρμοζόμενες.

 

19. α) Ειδικά, για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας.

 

β) Η περίπτωση Α' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για τη λειτουργία της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας.}

 

3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας 7 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του Επαγγελματικού Λυκείου ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του Επαγγελματικού Λυκείου ή του Ε.Κ. για 1 διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και β) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε 4 ημέρες για ένα σχολικό έτος.

 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φορείς του κατά το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) δημοσίου τομέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων ή Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κατά το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να απασχολούν μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μαθητές του Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και καταρτιζόμενους των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και ΣΕΚ για την πρακτική άσκηση ή και μαθητεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995).}

 

7. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, μετά τη φράση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων προστίθεται η φράση Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι σπουδαστές προγραμμάτων μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στο ΕΦΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.}

 

9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργούν Α' τάξη, Β' τάξη, Τάξη Μαθητείας ή πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση. Στην Α' τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α' τάξη και οι προαγόμενοι από τη Β' τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης εγγράφονται στην Τάξη Μαθητείας ή δύναται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην Πρακτική Άσκηση Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 23.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) μετά τη φράση για τη σύσταση και λειτουργία της Τάξης Μαθητείας προστίθεται η φράση ή για την Πρακτική Άσκηση.

 

10. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), διαγράφεται η φράση του Σεπτεμβρίου.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) προστίθεται η φράση καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.