Νόμος 4186/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικά θέματα Μαθητείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της μαθητείας έχουν οι Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας που συνιστώνται στα ΚΠΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εκπρόσωπος του ΚΠΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται κάθε Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο αυτή λειτουργεί. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη σύνθεση των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας, μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Λυκείων στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

2. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

3. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα ΣΕ των Επαγγελματικών Λυκείων, στα Εργαστηριακά Κέντρα, στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

 

Οι μαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
 

Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

5. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.