Νόμος 2335/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ασφάλιση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και για όλους τους κλάδους αυτού, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας υπάγονται και:

 

α) Οι ανήλικοι, οι ξεναγοί οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη, οι σύζυγοι, οι γονείς και τα παιδιά που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί με μορφή εταιρείας, οι ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται αυτοτελώς ή μέσω συνεταιρισμών και οι δασεργάτες, μέλη δασικών συνεταιρισμών.

 

β) Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει των κεφαλαίων Η', Θ' και Ι' του κανονισμού ασφάλισής του (Απόφαση Υπουργού Εργασίας 55575/1965 (ΦΕΚ 816/Β/1965)) και από το κεφάλαιο ΙΑ' οι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή συγχρόνως σε περισσότερους από τρεις εργοδότες με καθέναν από τους οποίους συνδέονται με ιδιαίτερη σχέση εργασίας (περίπτωση β', παράγραφος 2 του άρθρου 80 του κανονισμού ασφάλισης).

 

γ) Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οι μαθητές-τεχνίτες του από [ΒΔ] 06-06-1952 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 157/Α/1952), οι μαθητευόμενοι στα εθνικά ιδρύματα παιδικής μέριμνας, οι μαθητές - σπουδαστές τεχνικών και επαγγελματικών σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3971/1959 (ΦΕΚ 187/Α/1959), οι επαγγελματικά καταρτιζόμενοι κατ' εφαρμογή προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, για όλες τις κατηγορίες των οποίων οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, καθώς και οι μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι στα τμήματα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, για τους οποίους οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνόλου του επιδόματος που τους καταβάλλεται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ρυθμίζονται θέματα σχετικό με την έναρξη, τη διάρκεια, τη λήξη της επιδότησης ανεργίας, το ύψος του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ασφάλιση της ανεργίας των παραπάνω προσώπων.

 

Κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα παραπάνω θέματα καταργείται.

 

2. Τα ασφάλιστρα των κλάδων ασφάλισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ενοποιούνται σε ενιαίο ασφάλιστρο, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη κατά την αναλογία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατανέμει στη συνέχεια τις παραπάνω συνεισπραττόμενες εισφορές στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Οργανισμό Εργατικής Εστίας κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Αμφισβητήσεις που αφορούν την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή το ύψος της οφειλόμενης εισφοράς, επιλύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969), όπως αυτές ισχύουν, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του υπόχρεου εργοδότη και γνώμη της επιτροπής επίλυσης ασφαλιστικών διαφορών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αν η αμφισβήτηση ανακύψει μετά την έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων πράξης επιβολής εισφορών, επιλύεται ύστερα από ένσταση του εργοδότη, που υποβάλλεται στην υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προέβη στον καταλογισμό εντός 30 ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Εισφορών. Η ένσταση διαβιβάζεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για επίλυση της αμφισβήτησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.