Νόμος 4186/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:

 

α)α) Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ' εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

 

β)β) Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

 

γ)γ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.

 

2. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 105 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018) και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, σε Τμήματα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Οι υποψήφιοι της παρούσας, επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης - δήλωσής τους, τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις είτε μαζί με τους υποψηφίους των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα περίπτωση.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, με τους τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων, όπως και η σύνθεση της κοινής ομάδας των υποπεριπτώσεων α)α' και γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της.

 

4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε 4 μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, από τα οποία 2 μαθήματα είναι γενικής παιδείας και 2 μαθήματα ειδικότητας.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

 

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

6. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η αίτηση δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που έχει ήδη υποβληθεί μπορεί να τροποποιηθεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.