Νόμος 4186/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην A', Β' και Γ' τάξη Επαγγελματικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Η Α' τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β' τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ' τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους - ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου.

 

2. Προαχθέντες μαθητές της Α' τάξης Επαγγελματικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β' τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β' τάξης Επαγγελματικού Λυκείου που εγγράφονται στη Γ' τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β' τάξη.

 

3. α. Στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας εφαρμόζεται:

 

α)α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας 7 συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται σε 1 ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του Επαγγελματικού Λυκείου ή του Εργαστηριακού Κέντρου από εκπαιδευτικό προσωπικό του Επαγγελματικού Λυκείου ή του Εργαστηριακού Κέντρου για 1 διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και β)β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες για ένα σχολικό έτος.

 

β. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας έχει διάρκεια 9 μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε 203 ώρες στη σχολική μονάδα και σε 156 ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ' εξαίρεση και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους, συνεχίζεται ως εξής:

 

α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15-11-2018, ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και

 

β) το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο λήγει με τη συμπλήρωση των 156 ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20-09-2019.

 

γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των Επαγγελματικών Λυκείων. Για την αναλογία καθηγητών μαθητών στα εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των Επαγγελματικών Λυκείων και των Εργαστηριακών Κέντρων.

 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας, μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας..

 

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 

α)α. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας,

β)β. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες.

 

δ. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του κατά το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

 

Η σύμβαση μαθητείας δύναται:

 

α)α. να καταγγελθεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου ΚΠΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον αρμόδιο διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου ή Εργαστηριακού Κέντρου.

 

β)β. να ακυρωθεί από το διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου ή Εργαστηριακού Κέντρου ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.

 

ε. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

στ. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας μπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Εργαστηριακά Κέντρα, με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των Επαγγελματικών Λυκείων σε απογευματινό ωράριο.

 

Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου ή του Εργαστηριακού Κέντρου, στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

 

Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται:

 

α)α. μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του Επαγγελματικού Λυκείου ή Εργαστηριακού Κέντρου στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα.

 

β)β. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και

 

γ)γ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

 

Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 214 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.