Νόμος 4599/19 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 (ΦΕΚ 232/Α/2014) και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: α)α) των διακοπών των Χριστουγέννων, β)β) των διακοπών του Πάσχα και γ)γ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια 7 ημερολογιακών ημερών.

 

β) Στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τριετούς διάρκειας και της Γ' και Δ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τετραετούς διάρκειας, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού, οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής, για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήματα: α)α) των διακοπών των Χριστουγέννων, β)β) των διακοπών του Πάσχα, γ)γ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Γ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων τριετούς διάρκειας ή της Γ' τάξης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Δ' τάξης του επόμενου εκπαιδευτικού έτους για τους μαθητές των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείωντετραετούς διάρκειας και δ)δ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαρκούς φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτοκόλλου 10645/ΓΔ4/2018 (ΦΕΚ 120/Β/2018) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια 7 ημερολογιακών ημερών.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 3.4 της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 της με αριθμό 2231.2-6/41052/2018 (ΦΕΚ 2047/Β/2018) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η φράση εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 αντικαθίσταται με τη φράση ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.