Νόμος 4186/13 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β'


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζονται:

 

α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, περιλαμβανομένων και των μαθητών του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέματα εξέτασης στις επαναληπτικές εξετάσεις,

 

β) τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές, καθώς και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την επιβολή τους,

 

γ) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο και στα Τμήματα Μαθητείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-06-2009 (ΕΕC 155/02/2009) για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και

 

δ) οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 45 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 15 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 10 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α) οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε Επαγγελματικά Λύκεια σε ειδικότητες που έχουν καθοριστεί να λειτουργούν στην Γ' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και σε εξειδικεύσεις τους, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου,

 

β) Ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,

 

γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής της ή και τη συμπλήρωσή της με παράταση του διδακτικού έτους,

 

δ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση της μαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων, μετακινήσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

 

ε) καθορίζονται κατηγορίες μαθητών της Α' τάξης, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και ο τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές,

 

στ) μετατρέπονται Επαγγελματικά Λύκεια από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα,

 

ζ) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εγγραφή, τη μετεγγραφή, τη φοίτηση και τις απουσίες τους,

 

η) καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης ή άλλη ενότητα, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 

θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του απολυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους,

 

ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, τα ωρολόγια προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α' και β' και γ', ανάθεση όλων των τάξεων ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ημερησίων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 

ι)α) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 

ι)β) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο.

 

ι)γ) ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποφασίζονται και τα παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλονται στους μαθητές, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία για την επιβολή των μέτρων, καθώς και τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
 

ι)δ) καθορίζονται τα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα στα Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν τον τύπο και τη φύλαξή τους,
 

ι)ε) καθορίζονται ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 14, 15 και 16 του άρθρου 45 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), με την παράγραφο 16 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με το άρθρο 40 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 10 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 214 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του Επαγγελματικού Λυκείου,

 

β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων,

 

γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 10 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του Επαγγελματικού Λυκείου.

 

5. Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων, καθώς και τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

6. α) Δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 45 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015), με την παράγραφο 13 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

7. Οι πρώτες ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ' εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σχολικού έτους 2014 - 2015 και προηγούμενων ετών, καθώς και για τους αποφοίτους Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σχολικού έτους 2015 - 2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.