Νόμος 4415/16 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων μπορεί να συνενώνονται ή να μεταφέρονται από Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την περίπτωση ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων μεταφέρονται στο Επαγγελματικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τομείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη μεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τομείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο με τους συνενωμένους ή μεταφερόμενους τομείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο προέρχονται. Κατ' εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων, μπορούν με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή τους να παραμείνουν στο Επαγγελματικό Λύκειο, όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συμπληρώνουν αριθμό διδακτικών ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας ή/και τεχνολογικών - επαγγελματικών μαθημάτων άλλων τομέων και/ή ειδικοτήτων σε Α' ανάθεση, ο οποίος δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.

 

2. α) Στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθενται οι λέξεις ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθενται οι λέξεις ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) προστίθεται περίπτωση ι)γ', ως εξής:

 

{ι)γ) τις αναθέσεις μαθημάτων (γενικής παιδείας, τομέα και ειδικότητας) όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του.}

 

4. Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), καταργούνται.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007) μετά τις λέξεις Τα πτυχία διαγράφονται οι λέξεις των σχολικών ετών 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007 και 2007 - 2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.