Νόμος 4229/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράγραφος 1: Θέματα Φορέων Εκπαίδευσης

 

1. Μετά το τέλος της περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 21 ως εξής:

 

{21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια υπηρεσία του αρμόδιου οργάνου του φορέα που, εκάστοτε, χορηγεί και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή επικαιροποίησης αυτής.}

 

2. α. Μετά το τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 ως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:

 

{4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α' και β' της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) και εντός του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρμοδίου κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων της παρούσας παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού όπως εκάστοτε ισχύει, οργάνου, εγκρίνεται η μετεγγραφή των μαθητών/ καταρτιζόμενων/ σπουδαστών, που φοιτούσαν στο φορέα δια βίου μάθησης του οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόμου αυτού, σε άλλον φορέα της αρεσκείας του, με βάση αίτησή τους που υποβάλλεται στο αποφασίζον, κατά τα ανωτέρω, για τη μετεγγραφή όργανο εντός 10 ημερών από την απόφαση ανάκλησης.}

 

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις της περίπτωσης 21 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου και της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, καθώς και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/Β/1993).

 

3. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολεγίου, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

Όπου για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης ή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την 01-11-2013.

 

4. Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ υποπαράγραφος Θ.3. περίπτωση 5 του νόμου 4093/2012 η υποπερίπτωση γ', αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι μέτοχοι ή οι εταίροι του ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και κληρικού.}

 

5. Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.18. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7 ως εξής:

 

{7. Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31-08-2013, η ισχύς της άδειας αυτής παρατείνεται έως την 31-12-2013.}

 

Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την 01-09-2013.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του νόμου 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης δύνανται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, που δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του παρόντος νόμου.}

 

Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 01-10-2013.

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 προστίθεται η φράση των Επαγγελματικών Λυκείων.

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εκτός του Κολεγίου, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, βάσει προγραμματικών συμφωνιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης και του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ), με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) κατ' αναλογία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε' της παρούσας παραγράφου, ανατίθεται στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύφος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 

9. Στο τέλος του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

 

{8. Από τη δημοσίευση του νόμου 4186/2013 το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 αντιστοιχεί στο Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 του παρόντος άρθρου και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 αντιστοιχεί στο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα άρθρα 23 και 24 του νόμου αυτού, στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης παλαιού τύπου που συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου, αντί των τίτλων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2009/1992, αντίστοιχα.}

 

10. Ειδικά, για το έτος 2014, οι εξετάσεις πιστοποίησης της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 δύνανται να πραγματοποιηθούν μέχρι 2 φορές σε χρόνο που καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 4186/2013 καταργούνται: η υπ' αριθμόν 10141/ΙΑ/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΦΕΚ 3056/Β/2012), καθώς και η θητεία των μελών και του γραμματέα της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν ΓΠ/2389/2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΦΕΚ 26/ΥΟΔΔ/2013).}

 

12. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4186/2013 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) προστίθενται ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 

13. Στο τέλος του άρθρου 43 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ειδικά, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, καθώς και τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου.}

 

Παράγραφος 2: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 267/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς. Το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή είναι απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων ιατρών - επαγγελματιών υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών / μαθητριών, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η κατάρτιση, τήρηση και χρήση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που περιέχει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

4. Οι περιπτώσεις γ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 201/1998 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

5. Στην παράγραφο 2)α' του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ίδια παράγραφο, μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014 - 2015.

 

6. Στην παράγραφο 2 περίπτωση γ' του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση: ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και τίθεται η φράση του Προέδρου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναπληρούμενου από τον αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,.

 

7. Στην παράγραφος 5 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από το σχολικό έτος 2014 - 2015.}

 

8. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 εντός των εισαγωγικών, διαγράφεται η φράση καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τίθεται η φράση και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ενώ προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.}

 

9. Στην παράγραφο 24 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εφόσον απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο με διδακτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου και λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους, αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους 2013 - 2014.

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής.}

 

10. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 22 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) και στο τρίτο εδάφιο αυτής μετά τη φράση σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων προστίθεται η φράση κατά περιοχή προτίμησης. Επίσης, στη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και στο τρίτο εδάφιο αυτού, μετά τη φράση επί του συνόλου, διαγράφεται η φράση των προσλήψεων και τίθεται φράση των δηλωθέντων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κενών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Τέλος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση ισχύουν από το σχολικό έτος 2013 - 2014.}

 

11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διατίθενται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης με συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συμπληρωματικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε προγράμματα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

12. Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από το σχολικό έτος 2013 - 2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.12 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 

Παράγραφος 3: Λοιπά Θέματα

 

1. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008) Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις παρατείνεται από τη λήξη της κατά τις 31-12-2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), έως τις 30-06-2014.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008) εφαρμόζεται και ισχύει από 01-12-2013.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος.

 

Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.}

 

4. Στην περίπτωση 3 της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/2013) η φράση Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαγράφεται και τίθεται στη θέση της η φράση Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 12)α του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παράγραφος Γ2 του νόμου 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/2009), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού προνομίου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013 - 2014 και 2014 - 2015.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του νόμου 4186/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω οριζόμενα για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης εφαρμόζονται αναλόγως και για το υπό στοιχεία γ' και δ' της παρούσας παραγράφου εκπαιδευτικό προσωπικό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.