Νόμος 4229/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών αυξάνονται από 01-01-2014 κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών την 01-01-2014 σε 123 και την 01-07-2015 σε 130, με μείωση την 01-01-2014 των οργανικών θέσεων:

 

α) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά 7, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 136 και

β) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών - Παρέδρων Εισαγγελιών κατά 5, οριζομένου του συνολικού αριθμού τους σε 243.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4236/2014 (ΦΕΚ 33/Α/2014).

 

2. Α. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από την 01-01-2014 κατά 35 και ορίζεται συνολικά σε 776.

 

Β. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' Τάξεως (ΦΕΚ 1046/Γ/2011), ο οποίος είχε παραταθεί έως τις 31-12-2013 με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 40 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), παρατείνεται έως τις 31-12-2014.

 

Γ. Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την 5223/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2009), παρατείνεται έως τις 31-12-2014.

 

Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 5223/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2000), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε έως 31-12-2014 και για την κάλυψη των οποίων εκδόθηκε η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΙΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/163/ 30296/2013 Απόφαση της Επιτροπής της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/314/34724/2013 (ΦΕΚ 3395/Β/2013) Απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρατείνονται έως την 31-12-2015 και μόνο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού εντός 1 έτους από το διορισμό του από επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο και μόνο για τις ανωτέρω συνολικά 200 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των κατά τα ανωτέρω συνολικά θέσεων και των θέσεων που κενώνονται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους.

 

Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, η οποία προκηρύχτηκε με την υπ' αριθμόν 5223/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2009) παρατείνεται έως τις 30-06-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας 1 δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή εάν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητας. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους υλοποιούνται μετά τη λήξη αυτού.}

 

4. Α. Μετά το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου 2776/1999 προστίθεται εδάφιο 2 ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις κατ' επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και, της υγείας των κρατουμένων.}

 

Β. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου υπογραφείσες συμβάσεις κατ' επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα κράτησης θεωρούνται έγκυρες και παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.