Νόμος 4236/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Από την 01-01-2014 οι οργανικές θέσεις:

 

α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά 1 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 105,

β) των εφετών αυξάνονται κατά 40 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 460,

γ) των εισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά 1 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 45 και

δ) των αντεισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά 7 και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε 130.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις, κατά το μέρος που προβλέπει την αύξηση των οργανικών θέσεων των αντεισαγγελέων εφετών κατά 7 από 01-07-2015, καταργούνται. Για την πλήρωση των 12 θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4229/2014, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορεί να συνεδριάσει έως τις 31-03-2014.

 

β. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 1, 19 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, 22 παράγραφος 1, 23 παράγραφος 2, 25 παράγραφος 1 και 27 παράγραφος 1 του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 164/Α/2008) Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν μετά το νόμο 3910/2011, η διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τις κατευθύνσεις της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται από το διαγωνισμό του έτους 2013, που είχε προκηρυχθεί με την 56926/2013 (ΦΕΚ 718/Γ/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (20ή εκπαιδευτική σειρά), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις: α) 65270/2013 (ΦΕΚ 901/Γ/2013) και β) 73858/2013 (ΦΕΚ 1093/Γ/2013) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται σε 11 μήνες και αρχίζει την 01-02-2014 και περατώνεται την 31-12-2014. Για τους σπουδαστές της εκπαιδευτικής αυτής σειράς των παραπάνω δύο κατευθύνσεων, το πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης ενοποιούνται σε ένα, το οποίο διαρκεί από την 1η Φεβρουάριου έως την 31η Οκτωβρίου. Στο στάδιο αυτό ο γενικός βαθμός προόδου αποτελείται από το μέσο όρο των επιμέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων, που παρέδωσαν βαθμολογία. Οι εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευομένων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 3689/2008 διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Ο συντελεστής βαρύτητας του μέσου όρου των βαθμών προόδου του ενοποιημένου σταδίου και των εξετάσεων αποφοίτησης, για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας στους Πίνακες επιτυχόντων, είναι ένα και πέντε δέκατα (1,5). Το τρίτο στάδιο της κατάρτισης (πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα) διαρκεί από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονται από τη γραμματεία της Σχολής οι οικείοι πίνακες επιτυχόντων και γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών η αξιολόγηση του ήθους και της συμπεριφοράς των επιτυχόντων εκπαιδευομένων. Η πρακτική άσκηση των παραπάνω εκπαιδευόμενων παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος διορισμού τους σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών. Κατά τα λοιπά οι εκπαιδευόμενοι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3689/2008.

 

2.α. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3Α του άρθρου 2 του νόμου 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ιεραρχικό επίπεδο λειτουργίας του Γραφείου, της θέσης του προϊσταμένου αυτού, καθώς και τα καθήκοντά του, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών, που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση.}

 

β. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3Α του άρθρου 2 του νόμου 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α/2011) αναριθμείται σε ένατο και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας, στη θέση από την οποία προέρχονται και συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν, κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ' ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.