Νόμος 4236/14

Ν4236/2014: Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-10-2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-05-2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4236/2014: Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-10-2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-05-2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 33/Α/2014), 11-02-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Δικαίωμα σε διερμηνεία

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Δικαίωμα μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων

Άρθρο 5: Διαδικασία καταγραφής

Άρθρο 6: Έξοδα

Άρθρο 7: Εκζητούμενοι βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος

Άρθρο 8: Εκπαίδευση

 

Τμήμα Β: Δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

 

Άρθρο 9: Αντικείμενο

Άρθρο 10: Δικαίωμα ενημέρωσης

Άρθρο 11: Έγγραφο δικαιωμάτων στις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 12: Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας

Άρθρο 13: Εκπαίδευση

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Παράρτημα I: Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων

Παράρτημα II: Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων συλληφθέντος βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-02-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.