Νόμος 4356/15 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον Γ' βαθμό.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Χρέη γραμματέα των παραπάνω συμβουλίων ασκεί δικαστικός υπάλληλος με τουλάχιστον Γ' βαθμό.}

 

3. Το άρθρο 70 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 70

 

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται δικαστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Ως οργανικές μονάδες νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση και το τμήμα.}

 

4. Ο τίτλος του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων.}

 

5. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τομέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τουλάχιστον Β' βαθμό.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β' που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την παράγραφο 4 αριθμό κρινόμενων, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ'. Εάν ο αριθμός των προηγουμένων δεν επαρκεί, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας με βαθμό Β' ή Γ', προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ως προϊστάμενοι τμημάτων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β'. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με το βαθμό αυτόν ή αν ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ' που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά την παράγραφο 4 αριθμός κρινόμενων.}

 

8. Στη διάταξη της παραγράφου 2Γ του άρθρου 12 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014), μετά το εδάφιο α', προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, η οποία προκηρύχτηκε με την υπ' αριθμόν 5223/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2009) παρατείνεται έως τις 30-06-2016.}

 

9. Το άρθρο 15 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.