Νόμος 4315/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη διάταξη της παραγράφου 2Γ του άρθρου 12 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014), μετά το εδάφιο α', προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 5223/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/2000), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε έως 31-12-2014 και για την κάλυψη των οποίων εκδόθηκε η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΙΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/163/ 30296/2013 Απόφαση της Επιτροπής της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/314/34724/2013 (ΦΕΚ 3395/Β/2013) Απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρατείνονται έως την 31-12-2015 και μόνο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού εντός 1 έτους από το διορισμό του από επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο και μόνο για τις ανωτέρω συνολικά 200 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των κατά τα ανωτέρω συνολικά θέσεων και των θέσεων που κενώνονται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 48 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.