Νόμος 4186/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση κάθε Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ασκείται:

 

α) από τον διευθυντή,

β) τον υποδιευθυντή και

γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.

 

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και έχουν θητεία 3 ετών. Η επιλογή του διευθυντή και υποδιευθυντή των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

 

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με περισσότερους από 180 σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

2. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

 

3. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης είναι επιστημονικός-παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα στη μη τυπική εκπαίδευση, να γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική - παραγωγική - επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

4. Ο διευθυντής των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,

 

β) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,

 

γ) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του,

 

δ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους,

 

ε) ευθύνεται για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

 

στ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία των σπουδαστών, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και τη λειτουργία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

5. Ο διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 47/2006 (ΦΕΚ 48/Α/2006), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), ως ισχύουν.

 

6. Ο διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της οποίας προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης.

 

7. Ο διευθυντής της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα.

 

8. Ο διευθυντής της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, στο οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

 

9. Ο υποδιευθυντής των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ο υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

 

β) εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των σπουδαστών και

 

γ) όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.

 

10. Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή. Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 47 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

11. Σε κάθε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη μονάδα με οποιονδήποτε σχέση εργασίας.

 

12. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε εξαμήνου ή τριμήνου. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

13. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, στην ομαλή λειτουργία τους, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

 

β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,

 

γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και

 

δ) εισηγείται στο διευθυντή των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης το είδος και τη μορφή της εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της.

 

14. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να ανήκουν:

 

α) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις που συνιστώνται με πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει. Οι κενές οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της κατηγορίας αυτής, κατά την 23-07-2013, είναι 1125.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.

 

β) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι, αποσπασμένοι ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περίπτωσης ε' της παραγράφου 15 εκτός από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

 

γ) Εκπαιδευτές ενηλίκων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου.

 

δ) Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008), ως ισχύουν.

 

Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης δύναται να αποσπάται, για ένα έτος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίες βρίσκονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που χωρικά ταυτίζεται με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης στην οποία υπηρετούν, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Τα ως άνω οριζόμενα για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης εφαρμόζονται αναλόγως και για το υπό στοιχεία γ' και δ' της παρούσας παραγράφου εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3.6 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014), με την παράγραφο 4.2 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με το άρθρο 45 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

15. α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

 

β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Για το λόγο αυτόν τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις, αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά θεματική ενότητα και με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία. Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προκηρύσσονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή άλλον φορέα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι προκηρύξεις αναφέρουν: τη διάρκεια κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τις θεματικές ενότητες ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικές - εργαστηριακές - μικτές) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά θεματική ενότητα, τους δικαιούχους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών ΑΕΚ, το οποίο τηρείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του Υπό-Μητρώου Εκπαιδευτών ΑΕΚ. Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα που ανήκει στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο αναθέτει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

 

Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει την 01-09-2019 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του εαρινού εξαμήνου 2017 γίνεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

δ) Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα σε σχέση με την αντίστοιχη θεματική ενότητα: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και κοινωνικά κριτήρια.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών στις Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

 

στ) Οι σχετικές αμοιβές των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μπορούν να καλύπτονται και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016), με το άρθρο 34 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

16. α) Σε κάθε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας.

 

Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού. Οι θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους με απόσπαση από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με διάθεση από τις οικείες Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης.

 

Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με μετατασσόμενους υπαλλήλους, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

 

Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται.

 

β) Σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που φοιτούν έως 180 σπουδαστές το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από 2 άτομα. Σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης έως 400 σπουδαστές το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από 3 άτομα. Σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που φοιτούν άνω των 400 σπουδαστών το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από 4 άτομα.

 

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή και εξειδίκευση του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.