Νόμος 3699/08 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προβλέπεται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του σχολικού συμβούλου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

1Α. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευση του. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό Προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)α προστέθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 56 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

1Β. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανά σχολική μονάδα. Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)β προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Οι ανήκοντες στους κλάδους Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999). Οι αποσπώμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και λαμβάνουν τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) της οργανικής τους θέσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.