Νόμος 3699/08 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από:

 

α) Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και

 

β) Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποδεικνύεται με:

 

α)α) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

β)β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

γ)γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

δ)δ) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

 

ε)ε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή την Ειδική Φυσική Αγωγή ή την Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική ή την Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή την Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή την Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία.

 

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετεκπαιδεύονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για μια τριετία τουλάχιστον.

 

3. Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και παράλληλης στήριξης, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου και με εισήγηση του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές οι οποίοι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν σπουδές ή εξειδίκευση στον αυτισμό.

 

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και κατέχουν οργανική θέση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δεν έχουν μετεκπαίδευση ή άλλο τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) ή είναι προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

 

3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με το άρθρο 48 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.