Νόμος 4415/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όργανα διοίκησης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλογο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.}

 

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από:

 

α) Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και

 

β) Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποδεικνύεται με:

 

α)α) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

β)β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

γ)γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

 

δ)δ) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

 

ε)ε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή την Ειδική Φυσική Αγωγή ή την Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική ή την Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή την Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή την Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία.

 

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

β) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3699/2008, καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) καταργούνται.

 

3. Το άρθρο 21 του νόμου 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Υπηρεσιακές μεταβολές

 

1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών.

 

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

 

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΤΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται στα οικεία οργανογράμματα των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.

 

3. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέχουν τα προσόντα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:

 

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

 

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:

 

α)α) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών.

 

β)β) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.

 

γ)γ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .

 

δ)δ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση:

 

α)α) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α', Β',Γ' Δ' Γυμνασίου και τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Λυκείου.

 

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Αναλυτικά:

 

Οργάνωση και Λειτουργία των Α', Β', Γ', Δ' τάξεων Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Στις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Στην Α' τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α' ή Β' τάξης των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ' τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης:

 

i) στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου,

ii) στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου,

iii) στην Α' τάξη του Ειδικού Λυκείου,

iv) στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου,

ν) στην Α' τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και

vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α', Β', Γ', Δ' τάξεις Γυμνασίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης. Αναλυτικά:

 

i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου μετεγγράφονται ως εξής:

 

Απόφοιτος της Α' τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Β' τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
Απόφοιτος της Β' τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ' τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
Απόφοιτος της Γ' τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ' τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

 

ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, μετεγγράφονται ως εξής:

 

Απόφοιτος της Α' τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β' τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου,
Απόφοιτος της Β' τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ' τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

 

Οργάνωση και Λειτουργία των Α', Β', Γ', Δ' τάξεων Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Στις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ' Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων.

 

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ' τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ' Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, να συνεχίσουν στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας.

 

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α', Β', Γ', Δ' τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.

 

Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε 1 μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.

 

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ' ελάχιστον 5 έως κατ' ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

β)β) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ορίζεται από κατ' ελάχιστον 4 έως κατ' ανώτατο όριο 7 μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Η φοίτηση στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διαρκεί έξι τάξεις (Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ') και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές.

 

Κάθε διδακτικό έτος στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποτελείται από δύο τετράμηνα.

 

Κατά τη διάρκεια της ΣΤ' τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ' τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ' τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου.

 

Η φοίτηση των μαθητών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.

 

Οι απόφοιτοι των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 1 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 

i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και

ii) τα προγράμματα σπουδών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.}

 

5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια μετατρέπονται από το σχολικό έτος 2017 - 2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια.

 

β) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της περίπτωσης α' μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017 - 2018 αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια.

 

γ) Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες τάξεις του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 

α)α) καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών Τάξεων, καθώς και των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,

 

β)β) πραγματοποιείται η μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια,

 

γ)γ) καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και την αντιστοίχηση τάξεων,

 

δ)δ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων,

 

ε)ε) επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής υποδομής, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περίπτωσης α' μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο έως 2 σχολικά έτη,

 

στ)στ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.