Νόμος 4415/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014), προστίθεται περίπτωση η', ως εξής:

 

{η. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας.}

 

2. Στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

 

α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 

β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 

γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,

 

δ) τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

 

ε) το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

 

στ) τη δημιουργία ομάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας (επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κ.λ.π.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

 

ζ) την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,

 

η) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 

θ) τη συμμετοχή και το συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 

ι) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε χρηματοδοτούμενες δράσεις (π.χ. ΕΣΠΑ, ERASMUS+, HORIZON2020 κ.λ.π.),

 

ι)α)την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού,

 

ι)β) την υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

 

ι)γ) τη διοργάνωση δράσεων χρήσης και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ι)δ) τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία,

 

ι)ε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης,

 

ι)στ) τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,

 

ι)ζ) τη διοργάνωση δράσεων για τη χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχομένου όπως η Europeana, η Wikipedia, το OpenStreetMap, κ.λ.π.,

 

ι)η) τη διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http://opengov.minedu.gov.gr, και

 

ι)θ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.