Νόμος 4415/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση iv του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικά:

 

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει,

 

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

 

Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω ειδική κατηγορία των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και εφεξής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια και είναι κοινή για όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

3. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συμπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου με διοικητικό έργο στα Δ.I.E.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται αναλογικά:

 

α) η παράγραφος 13 του άρθρου 14 και η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο,

 

β) τα άρθρα 48 έως 56 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) για τις άδειες και

 

γ) η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013) για τη συμπλήρωση του ωραρίου.

 

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.