Νόμος 4452/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995),

 

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000),

 

γ) η παράγραφος 49 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003),

 

δ) η περίπτωση 7 της παραγράφου Η' του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

ε) η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016),

 

στ) το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1983 (ΦΕΚ 130/Α/1983),

 

ζ) το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 96/2013 (ΦΕΚ 133/Α/2013),

 

η) οι εξής διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014): η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, η παράγραφος 5 του άρθρου 10, η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η παράγραφος 4 του άρθρου 25, η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 26, η παράγραφος 4 του άρθρου 26, και

 

θ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.