Νόμος 4452/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής:

 

α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του 1 ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του 1, ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά 3 μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

 

β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 4 ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των 4, ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά 3 μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.

 

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχολικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.}

 

β) Στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:

 

{3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.}

 

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται:

 

α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,

 

β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille και

 

γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση, εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσωπα υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ' ελάχιστον 4 έως κατ' ανώτατο όριο 7 μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους 3 μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ' ελάχιστον 5 έως κατ' ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους 3 μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.}

 

6.α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008, όπως η περίπτωση γ' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι 3 μαθητές ανά τμήμα.}

 

β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008, όπως η περίπτωση γ' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι 3 μαθητές ανά τμήμα.}

 

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 3699/2008 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και μετονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο, ύστερα από:

 

α) εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

β) σύμφωνη γνώμη του δήμου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και

γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.}

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του Νομού Αττικής, δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.