Νόμος 3699/08 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

 

α) Συνιστώνται θέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προσχολικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και θέσεις συμβούλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και οι αρμοδιότητες τους. Ομοίως καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια, στην οποία ασκούν τα καθήκοντα τους, οι λεπτομέρειες που αφορούν σε περαιτέρω καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους και γίνεται ανακατανομή των εδρών, όταν αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις τους.

 

β) Καθορίζονται ή τροποποιούνται:

 

α)α) οι κλάδοι και οι θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,

 

β)β) τα Τυπικά προσόντα διορισμού, τα μοριοδοτούμενα κριτήρια πρόσληψης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, η υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

 

γ)γ) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία των μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών και ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003).

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα Προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille για τυφλούς μαθητές, σε μεγέθυνση για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές και καθορίζεται η στελέχωση του Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται έπειτα από εισηγήσεις του οικείου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης, των οργάνων του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1566/1985 και του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό και συγχώνευση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης και των Τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ), την προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή και τη στελέχωση τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισηγήσεις του οικείου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης, των οργάνων του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1566/1985 και του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης της έδρας της Περιφέρειας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού. Αν τα σχολεία ειδικής αγωγής λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, στην έκδοση των αποφάσεων συμπράττει και ο συναρμόδιος Υπουργός.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η πλήρωση ορισμένων θέσεων σε συγκεκριμένα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης, εφόσον διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών από την προσφορά υπηρεσιών από μέλη των Κέντρων Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κατά τα οριζόμενα με την ίδια απόφαση.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

 

α) την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμημάτων Ένταξης και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και παράλληλης στήριξης,

 

β) την προσωνυμία και τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που φοιτούν στις μονάδες αυτές και τις επί μέρους τάξεις,

 

γ) τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στο σπίτι και των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης,

 

δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις:

 

α)α) του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης ή Τμήματα Ένταξης ή που συμμετέχει σε προγράμματα παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας κατ' οίκον και

β)β) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης ή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

ε) την εντόπιση, διάγνωση, εγγραφή, μετεγγραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης,

 

στ) τα εβδομαδιαία ωράρια διδακτικής εργασίας ή άλλης απασχόλησης του προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

 

ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τη διάρθρωση και τις βασικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος τους και το είδος και τη μορφή των υποστηρικτικών υπηρεσιών,

 

η) την κατανομή κατά κλάδους και ειδικότητες των Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης,

 

θ) τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

ι) την προσφορά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

 

ι)α) τις εξετάσεις, αξιολογήσεις, βαθμολογίες και την προαγωγή των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις,

 

ι)β) άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι προσιτά και επιστημονικώς αποδεκτά και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατ' εξαίρεση κατά τη διδασκαλία των μαθητών με σοβαρές διαταραχές ακοής ή / και με σοβαρές διαταραχές όρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4505/2017 (ΦΕΚ 189/Α/2017).

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

α) καθορίζεται η οργανικότητα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ειδικότερα η αντιστοιχία αριθμού μαθητών προς νηπιαγωγούς και δασκάλους, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

 

β) μπορεί να ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που βρίσκονται εκτός του πλαισίου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

 

γ) ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τη μεθοδολογία πιστοποίησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille, η διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας από τους δασκάλους και τους διερμηνείς της, κατά τα πρότυπα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και της γραφής Braille,

 

δ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνέχισης του διδακτικού έργου από τους ήδη υπηρετούντες με οργανική τοποθέτηση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από το παρόν άρθρο προσόντα, ο τόπος και τρόπος εκτύπωσης βιβλίων στη γραφή Braille και συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές,

 

ε) καθορίζονται οι έδρες και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης που θα συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

 

στ) ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των συμβουλευτικών επιτροπών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση της φυσικής και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις εκπαιδευτικές δομές και στο εκπαιδευτικό υλικό.

 

ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και μετονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο, ύστερα από:

 

α) εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

β) σύμφωνη γνώμη του δήμου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και

γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.