Νόμος 3966/11 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

α) η παράγραφος 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 24 έως και 27 του νόμου [Ν] 1566/1985,

 

β) το άρθρο 2 και οι παράγραφοι 15 έως και 18 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2327/1995,

 

γ) οι παράγραφοι 17 έως και 20 του άρθρου 2 του νόμου 2817/2000,

 

δ) τα άρθρα 5 έως και 7 του νόμου [Ν] 2413/1996,

 

ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2986/2002,

 

στ) η περίπτωση ι' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003),

 

ζ) το άρθρο 16 του νόμου 3369/2005,

 

η) η περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001,

 

θ) η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2158/1993 και

 

ι) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 307/1993 (ΦΕΚ 134/Α/1993).

 

2. Ο αναγκαστικός νόμος 952/1937 και η παράγραφος 21 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2327/1995 καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3, η παράγραφος 16 του άρθρου 4, η παράγραφος 7 του άρθρου 5, η παράγραφος 6 του άρθρου 8 και η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1566/1985 καταργούνται.

 

4. Επίσης καταργούνται:

 

α) το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 1566/1985,

 

β) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 9/1985,

 

γ) το άρθρο 2 του νόμου 2909/2001,

 

δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005),

 

ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3577/2007,

 

στ) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 3699/2008,

 

ζ) η περίπτωση ι)η' της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010,

 

η) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2158/1993,

 

θ) τα άρθρα 2 έως και 7 του νόμου 3577/2007,

 

ι) η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 και τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 32 του ίδιου διατάγματος,

 

ι)α) το άρθρο 1 του νόμου 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α/2004), όπως οι διατάξεις του αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 14 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005), 16 του νόμου 3443/2006 (ΦΕΚ 41/Α/2006), 33 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΑΦΕΚ 156/Α/2009), 25 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), 10 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και 3 του νόμου [Ν] 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/1979),

 

ι)β) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1825/1951 (ΦΕΚ 150/Α/1951),

 

ι)γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και

 

ι)δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.