Νόμος 2909/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λοιπά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Συνιστάται στην Ακαδημία Αθηνών μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου με πάγια μηνιαία αμοιβή και με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου και για ίδιο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Ο Νομικός Σύμβουλος γνωμοδοτεί σε ερωτήματα του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και χειρίζεται τις υποθέσεις αυτής ενώπιον παντός δικαστηρίου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή πάσης αρχής, παριστάμενος ενώπιον των δικαστηρίων, όταν απαιτείται, με έγγραφη εντολή του Προέδρου, η οποία υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.

 

β) Στη θέση του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών, ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, προσλαμβάνεται, με απόφαση του Προέδρου της και προηγούμενη γνώμη τριμελούς επιτροπής νομικών, μελών της Ακαδημίας Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

2. α) Σε όσους μετέχουν ως μέλη, εισηγητές ή γραμματείς στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α/2001) χορηγείται, από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, αμοιβή ανά συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις μηνιαίως, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τα μέλη των τριμελών επιτροπών της παραγράφου 12 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, εκτός του εισηγητή, και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις μηνιαίως.

 

β) Στον Πρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του χορηγείται, από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με όμοια απόφαση.

 

3. α) Συνιστώνται οι παρακάτω νέες θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων:

 

α)α) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέσεις τριακόσιες (300),

β)β) στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέσεις τρεις χιλιάδες (3.000),

γ)γ) στην κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θέσεις σαράντα (40).

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τους οικείους Οργανισμούς ή Κανονισμούς λειτουργίας, κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις σε υφιστάμενους κλάδους μόνιμων υπαλλήλων των αντίστοιχων κατά περίπτωση ως άνω φορέων, καθώς και σε κλάδους πληροφορικής.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 2 περίπτωση ζ' και 15 παράγραφος 2 περίπτωση η' του νόμου [Ν] 2530/1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{ζ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:

 

Πρύτανης, εκατόν πενήντα χιλιάδες ( 150.000) δραχμές.

Αντιπρύτανης, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές.

Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές.

 

η. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:

 

Πρόεδρος, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές.

Αντιπρόεδρος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές.

Διευθυντής Σχολής, εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

Προϊστάμενος Τμήματος, σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.}

 

5. Στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους και στα μη αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Διοικουσών Επιτροπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997), όπως επίσης και των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων προσωρινής διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα ιδρυθούν, καταβάλλεται, για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 2174/1993 (ΦΕΚ 210/Α/1993) ισχύουν και για τα ακαδημαϊκά έτη 2000 - 2001, 2001 - 2002 και 2002 - 2003.

 

7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 1897/1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4113/1960 (ΦΕΚ 163/Α/1960) και την παράγραφο 21 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι να οριστούν τα νέα μέλη, τα παλαιά μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.}

 

8. α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:

 

α) Ένας καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ορίζεται με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.

 

δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

 

ε) Οι Πρόεδροι των κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτές τους μέλη των ίδιων Συμβουλίων.

 

στ) Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα υπό στοιχεία ε' και στ' μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας.}

 

β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για δύο (2) έτη με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για άλλα δύο (2) έτη.

 

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η διαδικασία επανάκρισης των συντονιστών εκπαίδευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 2413/1996.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

9. α) Οι αξιολογικοί πίνακες των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 11 του νόμου 2817/2000, καταρτίζονται ανά διετία και εντός του πρώτου οκταμήνου του έτους κατάρτισης και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους.

 

β) Οι νέοι αξιολογικοί πίνακες της περίπτωσης α' καταρτίζονται εντός του 2002 και η ισχύς τους αρχίζει από την ημέρα που θα κυρωθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λήγει στις 30-06-2004.

 

γ) Η θητεία όσων υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι την 30-06-2002, εφόσον λήγει πριν από την ημερομηνία αυτήν ή παύει την ίδια ημερομηνία, εφόσον λήγει μετά από αυτήν, ανεξάρτητα αν, σε κάθε περίπτωση, έχει συμπληρωθεί ή όχι η τετραετής θητεία.

 

δ) Η διάταξη του προηγούμενου στοιχείου γ' εφαρμόζεται αναλόγως και για τη θητεία όλων των υπολοίπων στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντί της ανωτέρω ημερομηνίας ορίζεται η 31-08-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002).

 

10. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2640/1998 ισχύουν και για τις μελέτες, ενέργειες και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΑΕΚ) του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 1992/50/ΕΟΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1260/1999 του Συμβουλίου. Για τα ανωτέρω ισχύουν επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000. Η εκπόνηση και παρακολούθηση του στρατηγικού και αναλυτικού σχεδιασμού των έργων και ενεργειών του προγράμματος που προαναφέρθηκε, που αφορούν εκπαιδευτικές υποδομές, ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στη διάταξη αυτήν του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000, στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με συμβάσεις που υπογράφουν με αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002).

 

11. α) Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 229/1967 Περί τροποποιήσεως τινών διατάξεων της περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή των σχεδίων των πόλεων νομοθεσίας (ΦΕΚ 235/Α/1967) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέρ και με δαπάνες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων προς ανέγερση διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως επείγουσες. Ο χαρακτηρισμός γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

 

β) Επιτρέπεται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων:

 

i) η κατά οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση, με έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακινήτων για εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στους σκοπούς του και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 414/1998 (ΦΕΚ 291/Α/1998),

ii) η ανέγερση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σχολικών κτιρίων και γενικότερα η εκτέλεση έργων για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, επί οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία ευρίσκονται στην αλλοδαπή και ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον η χρήση τους έχει παραχωρηθεί για την ανωτέρω αιτία στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων,

iii) κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των διδακτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, του Παραρτήματος του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πολιτιστικό Θεσσαλονίκης και του Οικοτροφείου τούτου στο Άγιο Όρος, σε κτίρια ή οικόπεδα του Αγίου Όρους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 10-09-1926 που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους και των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1198/1981,

iv) η εκτέλεση, ύστερα από ανάθεση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, έργων διευθύνουσας υπηρεσίας για Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία.

v) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται η επισκευή η συντήρηση, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων σχολικών μονάδων που χρησιμοποιούν οι μαθητές ελληνικής καταγωγής στην αλλοδαπή.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, επιτρέπεται η ανάθεση στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων της μεταφοράς βιβλίων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων σε σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

δ) Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση νόμου, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και αφορούν σε αμοιβές διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω ειδικών λογαριασμών:

 

i) Εξακολουθούν να ισχύουν από 01-01-2000 για τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούσαν ως μόνιμοι και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων κατά την ημερομηνία μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία με το προεδρικό διάταγμα 414/1998 και αποτελούν αυτοδίκαια προσωπικό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

ii) Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, συνεχίζει την παρακράτηση στους λογαριασμούς των έργων, όπως προβλέπεται στο νόμο 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

12. α) Ο τομέας ειδικής αγωγής του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καταργείται από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 2817/2000.

 

β) Οι περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως η πρώτη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990) και η δεύτερη προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2083/1992 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{ε) Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

στ) Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης.}

 

γ) Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι δεν κατοικούν στο νομό όπου έχει την έδρα του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

δ) Από τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2327/1995 διαγράφεται η φράση οι οποίοι είναι καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

13. α) Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 814/1943 (ΦΕΚ 352/Α/1943), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 2640/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), ο οποίος είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο.}

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 814/1943, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 2640/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α) Η θέση του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δημοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή διενεργείται από επταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, β) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ένα ΕΠ Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας βιβλιοθηκονομίας, γ) δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

Η Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύμφωνα με τα προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθμούς για κάθε κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο ηλικίας για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ορίζεται το πεντηκοστό (50ο) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι το πεντηκοστό πέμπτο (55ο), αν ο υποψήφιος έχει προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μόνιμη θέση του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

i. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και α) διδακτορικό δίπλωμα στη βιβλιοθηκονομία ή β) διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και μεταπτυχιακό τίτλο στη βιβλιοθηκονομία. Οι τίτλοι μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι ισότιμοι της αλλοδαπής.

 

ii. Άριστη γνώση μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.

 

iii. Εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.

 

iv. Δωδεκαετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμάται προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης.

 

Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στη βιβλιοθηκονομία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών.

 

Οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εφόσον πριν το διορισμό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέματα που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή συνιστάται για το σκοπό αυτόν αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.

 

Με κοινές αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέματα.

 

γ) Τον Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α' της Π Ε κατηγορίας με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

14. α) Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1946/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο.

 

β) Η θέση του Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δημοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή διενεργείται από επταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, β) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ένα μέλος ΕΠ Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατά προτίμηση ειδικότητας αρχειονομίας, γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δ) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

Η Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύμφωνα με τα προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθμούς για κάθε κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο ηλικίας για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους ορίζεται το πεντηκοστό (50ο) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι το πεντηκοστό πέμπτο (550), αν ο υποψήφιος έχει προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μόνιμη θέση του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 22, και τα ακόλουθα προσόντα:

 

ί. Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής. Αποτελεί ιδιαίτερο προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην αρχειονομία.

 

ii. Άριστη γνώση μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.

 

iii. Εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.

 

iv. Δωδεκαετή προϋπηρεσία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμάται προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης.

 

Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στην αρχειονομία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών.

 

Οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εφόσον πριν το διορισμό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέματα που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή, συνιστάται για το σκοπό αυτόν αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.

 

Με κοινές αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1946/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τον Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει προϊστάμενος τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που ορίζεται από την Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην αρχή κάθε έτους. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους ορίζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά από γνώμη της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.}

 

15. α) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, κατά τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου, ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι την 30-06-1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999 και προσλαμβάνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα ως αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30-06-1998. Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις της Σιβιτανίδειου Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και της λοιπής δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο και προκειμένου για τη λοιπή δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση πέραν του ποσοστού των διοριζομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' του νόμου 2725/1999. Ο διορισμός σε κάθε περίπτωση γίνεται ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως για όσους κλάδους απαιτείται και οι διοριζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το πτυχίο αυτό εντός δύο (2) ετών και ύστερα από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος της σχολής αυτής, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για όσους δεν προσκομίσουν το πτυχίο αυτό ανακαλείται ο διορισμός. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος στις σχολικές μονάδες της Σιβιτανίδειου Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, να συνιστώνται στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και να κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες.

 

β) Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α', καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 138 παράγραφος 1 περίπτωση ζ', του νόμου 2725/1999 διορίζονται ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας.

 

γ) Επιτρέπονται οι μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντίστροφα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανίδειου Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

 

δ) Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι 30-06-1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999 κατά σειρά που εξαρτάται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' του νόμου 2725/1999, εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

 

16. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργείται αυτοτελές Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας που υπάγεται στον Υπουργό. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου περιλαμβάνεται ιδίως ο συντονισμός έργων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ως και έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνία της Πληροφορίας, η σύνταξη προδιαγραφών και η ευθύνη των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, τα θέματα ανάθεσης έργων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, η σύνταξη προδιαγραφών και η συνεργασία με φορείς αρμοδιότητας ή όχι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Πληροφορικής. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Γραφείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι να ρυθμιστούν από τον Οργανισμό του Υπουργείου.

 

β) Για τη λειτουργία του Γραφείου μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να ασχολούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΕΠ Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικευμένοι στην Πληροφορική. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΕΠ Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, όπως αυτές ενδεχομένως αναπροσαρμόζονται κάθε φορά και τις λαμβάνουν από την ίδια πηγή. Επίσης διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, την υπηρεσιακή τους κατάσταση και ειδικότερα την ιδιότητα του μέλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης που κατέχουν και χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για άλλο έργο πλην διδακτικού ή ερευνητικού.

 

γ) Στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΕΠ Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους αποσπασμένους στο Γραφείο χορηγείται, ανάλογα με την ιδιότητά τους, ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρείται των απαγορεύσεων του νόμου [Ν] 2530/1997 και της κείμενης για τα μισθολόγια των εκπαιδευτικών νομοθεσίας.

 

17. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μέχρι 31-12-2004 αυτοτελές Γραφείο με τίτλο Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια Γραφεία σε Περιφέρειες. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που θα το υλοποιούν, ο χρόνος, η διάρκεια και το είδος απασχόλησης των εκπαιδευτικών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

18. Η θητεία των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2000 - 2001, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001 - 2002.

 

19. α) Η θητεία του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001 - 2002.

 

β) Για την κάλυψη των αναγκών του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι δυνατή η απόσπαση σε αυτό, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001 - 2002, για άσκηση καθηκόντων κύριου προσωπικού Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μελών εκπαιδευτικού προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχει τα προσόντα που προβλέπονται για το κύριο προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των μελών του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπάρχει σήμερα. Η γνώμη αναφέρεται και στις δύο κατηγορίες του κύριου προσωπικού και λαμβάνει μέριμνα ώστε να αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς που αντιστοιχούν σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο αριθμός των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κενό αριθμό θέσεων σε κύριο προσωπικό. Όσοι αποσπώνται διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, την υπηρεσιακή κατάσταση που έχουν ή που τυχόν νομίμως διαμορφώνεται και την ιδιότητα του μέλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης που κατέχουν κατά το χρόνο απόσπασης, χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για διδακτικό ή άλλο έργο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τους επιτραπεί, ύστερα από αίτησή τους, η παράλληλη μερική άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Οι απασχολούμενοι διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της απόσπασης, οι οποίες συνεχίζουν να τους καταβάλλονται από το οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 

γ) Για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών αναγκών, οι διατάξεις της περίπτωσης β' εφαρμόζονται αναλόγως για την απόσπαση στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέχρι τριών (3) ατόμων από το διοικητικό προσωπικό ή το ειδικό τεχνικό προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

20. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στις σχολές και τα κέντρα εργαζόμενης νεότητας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία μετά το διορισμό τους σε θέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία με μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.

 

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α/2000) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.